Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Խմբային վարկ ԱԳՐՈ ՄԻՆԻ

300-3,000 ԱՄՆ դոլար 

Մինչև 24 ամիս ժամկետով, 

որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ 

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


     • գյուղատնտեսության և 

     • այլ նպատակների համար,


և Դուք կարող եք ստեղծել նվազագույնը 3 անձից բաղկացած խումբ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 

 

Վարկի տրամադրման  պայմանները

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր) անձինք
Տարիքային սահմանափակում 18-70
Խմբի անդամների քանակ Նվազագույնը՝ 3
Վարկի գումար 300 - 3000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 15%
Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 24 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 18 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Մարման եղանակ

Անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)`

վարկի մարումների նվազագույն քանակը և չափը անհրաժեշտ է պլանավորել կախված վարկի ժամկետից, պահպանելով հետևյալ պահանջները.

մինչև 14 ամիս` վարկի գումարի առնվազն 3 մարում, յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 25%-ից,
14 ամիս և ավել` վարկի գումարի առնվազն 6 մարում, յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 15%-ից:
Ընդ որում 14 ամիս և ավել վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:

Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0%
Վարկի տրամադրման վճար 3% 
Վարկային հայտի ուսումասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Կանխիկացման վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման եղանակ

ԱՄՆ դոլարով, կանխիկ, միանվագ 

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք

Վարկի ապահովման միջոց

Խմբային համապարտ պատասխանատվություն 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում):

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

   

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Օրինակ 

Ենթադրենք Դուք մարտի 5-ին վերցրել եք 2000 ԱՄՆ դոլար գումարի վարկ 8 ամիս ժամկետով, և, հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը, Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ՝ ապրիլից օգոստոս չվճարել, սեպտեմբեր ամսին վճարել 25%, հոկտեմբերին՝ 30%, նոյեմբերին՝ 45%, իսկ տոկոսագումարները վճարել յուրաքանչյուր ամսվա 5-ին: 

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի  տրամադրման վճարը (այն կկազմի 60 ԱՄՆ դոլար), իսկ վարկի գումարը և տոկոսագումարները կվճարեք հետևյալ ժամանակացույցով՝

 

 Ժամանակացույց


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 22.21 %: 

 

 Մեր հաճախորդները վարկը մարում են անհատական ժամանակացույցով՝ հարմարեցված իրենց պահանջներին և գյուղատնտեսության սեզոնայնությանը:Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


     • ՀՀ անձնագիր

Վարկի ձևակերպման վայր 
 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


   

   Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.

 

    • առանց տրամադրման վճարների գանձման,
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման,
     իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված      

սահմանամերձ համայնքների ցանկի

 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ