Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՋՐԻՑ ԴԵՊԻ ՇՈԻԿԱ

3-20 մլն ՀՀ դրամ

12% տոկոսադրույքով

2-4 տարի ժամկետով (առավելագույնը մինչև 09.2020թ.)

 


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

       բարձրարժեք  մշակաբույսերի մշակման,

       ջերմատների, սառնարանների, չորանոցների ու չրանոցների կառուցման, հիմնման և վերանորոգման,

       պտղատու այգիների և տնկարանների հիմնման և մշակման,

      մինչև 3 տարվա հնության գյուղատնտեսական  տեխնիկայի ձեռքբերման,
 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները
 

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատերեր) անձիք

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձիք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-60 տարեկան

Վարկի գումար

3 մլն – 20 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

12%

Վարկի ժամկետ

2 – 4 տարի (առավելագույնը մինչև 09.2020թ.)

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 12 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0%

Դիմում հայտի ուսումնասիրման վճար

Ֆիզիկական անձ՝ 3,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ և Անհատ Ձեռնարկատեր՝ 5,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման վճար

0.20%

Մարման եղանակ

Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)

Տրամադրման միջնորդավճար

1% (միանվագ)

Ժամկետանց մայր գումարի տույժ (օրական)

0.2%՝ ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ

Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ (օրական) 0.3%՝ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կան շարժական գույք
Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 15 աշխատանքային օր

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

 Շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը:

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի դեպքում՝

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 60%

Տրանսպորտային  միջոցների ու գյուղ տեխնիկայի դեպքում՝

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50%

Այլ շարժական գույքի դեպքում՝

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 40%

 

 Վարկավորումն իրականացվում է Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ - Հայաստան ՊՌԱԿ միջոցներով: 


 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Դիմում-հայտի մերժում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համար


 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Այլ ծառայությունների սակագներ