Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման նպատակով ԱՌԱՋԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ

Մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար

0-4% տոկոսադրույքով

Մինչև 48 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 6 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած տնտեսական խնդիրները լուծելու համար և Դուք բավարարում եք ՀՀ Կառավարության տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառմամբ պահանջվող պայմաններին, ապա Դուք կարող եք ստանալ վարկ առանց գրավադրման հետևյալ նպատակների համար. 

 

      1Տնտեսվարողի աշխատակիցների աշխատավարձի 

      2) Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր վճարների վճարումների

      3) Հումքի գնման կամ ներմուծուման

      4) Նոր սարքավորումների գնման կամ ներմուծման

      5) Հանրային ծառայությունների վճարումներ/ծախսեր

      6) Սննդի և դեղերի ներմուծման

 


Վարկի տրամադրման պայմանները


Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ

Մասնավոր առևտրային կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք գրանցված են և գործունեություն են ծավալում ՀՀ-ում (բացառությամբ լիցենզավորվող գործունեություն իրականացնող և/կամ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների): Տվյալ բացառությունը չի ընդգրկում առողջապահության, տրանսպորտի և կրթության բնագավառը

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

Մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ կամ 6,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի մարման ժամկետ  

Մինչև 48 ամիս

Արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 6 ամիս - ՀՀ դրամի դեպքում

Մինչև 3 ամիս - ԱՄՆ դոլարի դեպքում

 

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

12% - ՀՀ դրամի դեպքում

9% - ԱՄՆ դոլարի դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորում` աղյուսակ 1-ում

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Տրամադրման վճար    

Անվճար

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկային միջոցների օգտագործման եղանակ

Անկանխիկ

Ապահովման միջոց

 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը

(առկայության դեպքում)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային

օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային

օր

 

Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Աղյուսակ 1` Տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորում                
  

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

• ՀՀ անձնագիր

 

Պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթեր

 

Մինչև վարկի տրամադրումը`


  Աշխատավարձի գծով վճարումների համար՝ կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ գլխավոր հաշվապահի կողմից կնքված փաստաթուղթ/տեղեկանք աշխատավարձի գծով ընթացիկ ամսվա և դրան հաջորդող 2 ամիսների համար աշխատակիցների հանդեպ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ՝ այդ թվում առանձին թվարկելով  500,000 ՀՀ դրամը գերազանցող աշխատավարձերի չափերը, ինչպես նաև՝ նախորդ ամսվա ընթացքում փաստացի վճարված աշխատավարձի հանրագումարը

 Հարկային պարտավորությունների գծով վճարումների համար՝ կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ գլխավոր հաշվապահի կողմից կնքված փաստաթուղթ/տեղեկանք կամ հարկային մարմնի կողմից տրված տեղեկանք՝ չվճարված հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ

 Հումքի, նյութերի, սարքավորումների, դեղերի ձեռքբերման դեպքում՝ հաշիվ ապրանքագրեր կամ պայմանագրեր

 Հանրային ծառայությունների գծով վճարումներ՝ սպառված ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի և այլ հանրային ծառայությունների գծով առկա պարտավորությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր

 

Վարկի տրամադրումից հետո`


 Աշխատավարձի գծով վճարումների համար՝ կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ գլխավոր հաշվապահի կողմից կնքված փաստաթուղթ կամ աշխատավարձերի փոխանցման փաստը հիմնավորող փաստաթղթեր, օրինակ վճարման հանձնարարագրեր, անդորրագրեր, բանկային համապատասխան հաշիվներից քաղվածքներ և այլն

 Հարկային պարտավորությունների գծով վճարումների համար՝ հարկային մարմնի կողմից տրված տեղեկանք, որ կազմակերպության կողմից հարկային պարտավորությունները կատարվել են կամ կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր, մասնավորապես վճարման հանձնարարագրեր, անդորրագրեր, բանկային համապատասխան հաշիվներից քաղվածքներ և այլն

 Հումքի, նյութերի, սարքավորումների, դեղերի ձեռքբերման դեպքում՝ մատակարարներին կատարված վճարումները հավաստող փաստաթղթեր, օրինակ՝ վճարման հանձնարարագրեր, անդորրագրեր, բանկային համապատասխան հաշիվներից քաղվածքներ և այլն

 Հանրային ծառայությունների գծով վճարումներ՝ կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր, մասնավորապես վճարման հանձնարարագրեր, անդորրագրեր, բանկային համապատասխան հաշիվներից քաղվածքներ և այլն

 

  

Այլ պայմաններ       

                       

Պահանջներ վարկառուների նկատմամբ`

1.ՀՀ տարածքում առևտրային գործունեություն են իրականացրել առնվազն օժանդակությամբ վարկ ստանալու հայտի ներկայացմանը նախորդող մեկ տարվա ընթացքում

2.Վարկառուն պետք է ունենա բարվոք վարկային պատմություն, այսինքն` ըստ ԱՔՌԱ տեղեկատվության` վարկի համար դիմելու ամսաթվին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել գումարային  30 օր և ավելի ժամկետով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ

3. Դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ կամ դիմումը ներկայացնելու օրը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019թ. ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019թ. ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը

4. Լրացուցիչ փաստաթղթեր` նախքան վարկի տրամադրումը Հաճախորդը պետք է ներկայացնի հիմնավորող փաստաթղթեր, մասնավորապես հումքի, նյութերի, սարքավորումների, սննդի և դեղերի դեպքում ներկայացվում են կնքված պայմանագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր, աշխատավարձի և կոմունալ վճարների գծով` պարտավորությունների մասով տեղեկատվություն: Աշխատավարձի, պետական բյուջե կատարվող վճարումների և հանրային ծառայությունների վճարումների վերաբերյալ տնտեսավորողը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկանք` նշելով մանրամասն նկարագիր

5. Վարկի տրամադրումից հետո վարկի նպատակային օգտագործումը  հիմնավորող փաստաթղթեր (օրինակ` վճարման հանձնարարականներ և այլն)

6. Հումքի գնման կամ ներմուծման վարկերը կարող են տրամադրվել պայմանով, որ տվյալ պայմանագիր(րեր)ը կնքվել է 01.02.2020թ-ից հետո կամ մինչ 01.02.2020թ-ը, սակայն հաշվարկային փաստաթղթերը տրվել (թողարկվել) են 01.02.2020թ-ից հետո, և հումքի ամբողջ ծավալը պետք է օգտագործվի ՀՀ-ում` պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով, և տնտեսվարողը տնօրինում է անհրաժեշտ և համապատասխան արտադրական հզորություններ

7. Նոր սարքերի և սարքավորումների գնման կամ ներմուծման վարկերը կարող են տրամադրվել պայմանով, որ տվյալ պայմանագիրը կնքվել է 01.02.2020թ-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն ՀՀ-ում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով 

8. Սննդի (բացառությամբ ալկոհոլի և ծխախոտի) և դեղերի ներմուծման վարկերի կարող են տրամադրվել պայմանով, որ պայմանագիրը կնքվել է 01.02.2020թ-ից հետո, և գնված կամ ներմուծված ապրանքը պետք է իրացվի ՀՀ-ում

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

Այլ ծառայությունների սակագներ