Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Խմբային վարկ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ

50,000 - 1,500,000 ՀՀ դրամ  

Մինչև 24 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 6 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

 Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


     • ձեռնարկատիրական գործունեության,

     • վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման և

     • այլ նպատակների համար,


 և Դուք կարող եք ստեղծել նվազագույնը 3 անձից (ֆիզ. անձ կամ ԱՁ) բաղկացած խումբ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 
Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր) անձինք
Տարիքային սահմանափակում 18-70
Խմբի անդամների քանակ Նվազագույնը 3
Վարկի գումար 50,000 - 1,500,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

20% - 24%` կախված վարկային փուլից

1-3 փուլեր` 24%, 4-6 փուլեր` 23%, 7-9 փուլեր` 22%, 10-12 փուլեր` 21%, 13 և բարձր փուլեր` 20%

Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 24 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Մինչև 6 ամիս

 

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարներով`

արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը 6 ամիս, սակայն ոչ ավել, քան վարկի ժամկետի 1/3-րդի չափով` կլորացված աճման ուղղությամբ մինչև առաջին ամբողջ թիվը:

Վարկի սպասարկման ամսական վճար  0,2%
Կանխիկացման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Վարկի տրամադրման վճար 1,5% - 6% (միանվագ)՝ կախված վարկի ժամկետից
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք

Վարկի ապահովման միջոց

Խմբային համապարտ պատասխանատվություն 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում):

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 1 աշխատանքային օր

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք օգոստոսի 5-ին վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ`22% տոկոսադրույքով, 8 ամիս ժամկետով, և Ձեզ հարմար չէ վճարել վարկի գումարը հունվար և փետրվար ամիսներին:

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի  տրամադրման վճարը (8 ամսվա համար այն կկազմի 20,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամսվա 5-ին, հետևյալ ժամանակացույցով՝


Ժամանակացույց

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

      ՀՀ անձնագիր

  
 Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Տոկոսագումարների հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 


    

  Հայաստանի Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 30 համայնքներում մինչև 4 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.
 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման,
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման:

  ՀՀ դրամով բոլոր վարկատեսակների տարեկան տոկոսադրույքի առավելագույն շեմը նվազեցվել է մինչև 18%, իսկ անհատական վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման վարկատեսակինը` նվազեցվել է մինչև 16%:

   

 Արտոնություններից օգտվող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Այլ ծառայությունների սակագներ