Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Սպառողական ՄԻԿՐՈվարկ ԱՆԿԱՆԽԻԿ վարկ ՄԱՏՉԵԼԻ

50,000-1,000,000 ՀՀ դրամ

սկսած 9.8% տոկոսադրույքով

Մինչև 12 ամիս ժամկետով,

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      •  սպառողական կարիքները բավարարելու համար

 

ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ իր գործընկեր մատակարարներից սպառողական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման համար, հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ   Սահմաններ 
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-65 տարեկան  
Վարկի գումար 50,000-1,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 9.8%                                      15.8%______ 21.8%__________
Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 6 ամիս                               

 Մինչ_9_ամիս

Մինչև_12_ամիս 

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարներով

Վարկի տրամադրման վճար 2.8% 
Վարկի սպասարկման ամսական վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման_վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Տրամադրման եղանակ Վարկի գումարը անկանխիկ փոխանցվում է գործընկեր մատակարարի ընթացիկ հաշվին` համաձայն ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի 
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք 
Վարկի ապահովման միջոց

    Մինչև 500,000 ՀՀ դրամի դեպքում երաշխավոր չի պահանջվում 

    500,001 - 1,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ երաշխավորություն

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝

  •  մինչև 500,000 ՀՀ դրամի դեպքում` 1 ժամ

  •  500,001 - 1,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում` 2 ժամ

 

 

Վարկառուն և երաշխավորը պետք է ունենան դրական վարկային պատմություն:

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր:

Այցելություն հաճախորդի/երաշխավորի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում:

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Օրինակ   


Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ 6 ամիս ժամկետով: Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք կվճարեք վարկի միանվագ տրամադրման վճարը (2.8%-ը, այն կկազմի 14,000 ՀՀ դրամ), իսկ տոկոսագումարները և վարկի մայր գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 85,750 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 21,65%:

                             

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Դիմում հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը ներառված է)

Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին նշումով) կամ ցանկացած այլ աղբյուրից գոյացած եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր

Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ

Երաշխավորից պահանջվում է 2-րդ, 3-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը և ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնություն

 

 

 
 
 
Այլ պայմաններ

Սույն վարկատեսակի պայմաններից տարբերվող վարկերի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են բացառապես Ընկերության վարկային կոմիտեի կողմից:

Նշված վարկատեսակի շրջանակներում վարկային կոմիտեի կողմից կարող է հաստատվել առավելագույնը 2,500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկ:


 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
 

 


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈվարկ «ԱՆԿԱՆԽԻԿ վարկ ՄԱՏՉԵԼԻ» ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ