Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ՝ 19 րոպեում

1-ով հենց 150,000 ՀՀ դրամ

2-ով հենց 400,000 ՀՀ դրամ

3-ով հենց 750,000 ՀՀ դրամ

միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով 


Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ    
Վարկառուներ/Համավարկառուներ¹ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք    
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-65 տարեկան
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  22.8%    
Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 24 ամիս

Արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 2 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Վարկատեսակներ²____________________                                                         

Հեշտ վարկ

    1-ով  

Հեշտ_վարկ

     2-ով

Հեշտ_վարկ

     3-ով

 Գործող հաճախորդ  Փակված հաճախորդ 
Վարկի տրամադրման վճար 3.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
Վարկի սպասարկման ամսական վճար

1,800

ՀՀ դրամ

1,800

ՀՀ դրամ

1,800

ՀՀ դրամ

800 

ՀՀ դրամ

1,000 

ՀՀ դրամ

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար (յուրաքանչյուր Հաճախորդի համար)

800 

ՀՀ դրամ

500 

ՀՀ դրամ

   500 

 ՀՀ դրամ

  0 

ՀՀ դրամ

    0 

ՀՀ դրամ

Վարկի  գումար

150,000

ՀՀ դրամ 

400,000 

ՀՀ դրամ

750,000 

ՀՀ դրամ

100,000 - 250,000

 ՀՀ դրամ 

200,000 

 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)    
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ     
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք    
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)    
Կիրառվող տույժեր

Չվճարված գումարի նկատմամբ օրական 0.5% (առավելագույնը 30 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 19 րոպե    
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ    
       

 

 Ամսական վճարումների չափը

  

1. Եթե Դուք վերցրել եք 750,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 3-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 41,000 ՀՀ դրամ

 

2. Եթե Դուք վերցրել եք 400,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 2-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 22,700 ՀՀ դրամ

 

3. Եթե Դուք վերցրել եք 150,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 1-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 9,650 ՀՀ դրամ

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

• Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և

 սոցիալական քարտ

 

Պահանջներ հաճախորդի հանդեպ


 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ (բացառությամբ Գործող հաճախորդների դեպքում),
 Հաճախորդը (վարկառու/համավարկառուներից գոնե մեկը) պետք է ունենա վարկային պատմություն


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն  կամ գրանցված աշխատող չէ


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն կամ գրանցված աշխատող չէ, ապա մենք առաջարկում ենք օգտվել Հեշտ վարկ 2-ով, կամ 3-ով վարկատեսակներից և մոտենալ ընկերոջ/ընկերների կամ գործընկերոջ/գործընկերների հետ միասին:
Հեշտ վարկ 2-ով, 3-ով վարկատեսակների առավելություններից է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ վարկառուներից միայն մեկը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն ինչպես նաև գրանցված աշխատանք:  Մյուս վարկառուները կարող են չունենալ վարկային պատմություն ընդհանրապես, ինչպես նաև գրանցված աշխատանք, սակայն ստանան վարկ՝ Հեշտ վարկ 2-ով կամ 3-ով:

 Զանգահարեք՝ Վարկի հաստատման եղանակ

 

 Այցելություն Հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում
 2-ով, 3-ով վարկատեսակի դեպքում` Հաճախորդները համապարտ պատասխանատվություն են կրում վարկի ամբողջ գումարի համար
 1-ով, Գործող և Փակված Հաճախորդների գծով Համավարկառու չի' պահանջվում


Այլ պայմաններ³


 Գործող Հաճախորդներին տրամադրվող վարկի առավելագույն սահմանաչափը չի՛ կարող գերազանցել իրենց կողմից մարված գումարը,
 Ընկերության վարկատեսակներից մեկի գործող վարկառուն չի՛ կարող հանդիսանալ այս վարկատեսակի համավարկառու,
 Գործող Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ ընթացիկ վարկի տրամադրման ժամկետից անցել է նվազագույնը 6 ամիս,
 Մարված վարկի Հաճախորդին նոր վարկ կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ վարկը մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում:

 

 

¹ Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի համավարկառու:

²  Հաճախորդին կարող է տրամադրվել այս վարկատեսակներից միայն մեկը:

³ Հաճախորդին` «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակով ստացած վարկի գումարի չափը:

 

Օրինակ


 

Ենթադրենք Դուք Ձեր գործընկերների հետ հունիսի 19-ին վերցրել եք 750,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Հեշտ վարկ 3-ով, 24 ամիս ժամկետով: Վարկի դիմում ներկայացնելիս Դուք վճարում եք դիմում հայտի ուսումնասիրության վճարը՝ ընդամենը 1,500 ՀՀ դրամ, իսկ վարկի տրամադրման ժամանակ Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը՝ վարկի գումարի 2.8%-ի չափով: Մայր գումարը, ամսական սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները Դուք կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ միջինը 41,000 ՀՀ դրամի չափով: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 35,61 %:

 

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի: