Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկ

1-15 մլն ՀՀ դրամ

Մինչև 84 ամիս ժամկետով

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական նպատակների համար,  

և Դուք կարող եք գրավադրել անշարժ գույք, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ
Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձիք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան
Վարկի գումար

Առաջին գոտի՝  1,000,000 - 15,000,000 ՀՀ դրամ

Երկրորդ գոտի1,000,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 17%
Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 84 ամիս 
Վարկի սպասարկման  ամսական վճար ԱՆՎՃԱՐ
Վարկի  տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1.5%-ի չափով (միանվագ)

(նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ)

Դիմում հայտի ուսումնասիրման վճար 

5,000 ՀՀ դրամ 

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամով, կանխիկ և անկանխիկ

Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12 (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ գույք

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Առաջին գոտի`առավելագույնը շուկայական արժեքի 60%

Երկրորդ գոտի`առավելագույնը շուկայական արժեքի50%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների` 

Դժբախտ պատահարների համար վարկի գումարի 0.16%-ի չափով

Գրավի ապահովագրության համար վարկի գումարի 0.16%-ի չափով

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

Գրավադրվող գույքի գնահատում

15,000 ՀՀ դրամ

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները 


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Վարկի ձևակերպման վայր 
 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 


Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

ՕրինակԵնթադրենք Դուք վերցրել եք 15,000,000 ՀՀ դրամի վարկ՝ 84 ամիս ժամկետով, 17% տոկոսադրույքով: Այդ դեպքում Անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 19.02%:

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ