Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Մարզային Բնակարանային Միկրովարկ

300,000-2 մլն ՀՀ դրամ

13% տոկոսադրույքով

10 տարի ժամկետով,

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

հաշվի են առնվում նաև գյուղատնտեսությունից ստացված եկամուտները

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ մարզում բնակելի անշարժ գույքի
 

     • ձեռքբերման,
      կառուցապատման,
   

ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-60 տարեկան

Վարկի գումար

300,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ

6-120 ամիս

Արտոնյալ ժամանակահատված

0 ամիս

Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները կրում են պարբերական/ամսական բնույթ

մինչև 90 ամիս

Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից

Տարեկան տոկոսադրույք 

13%

Տրամադրման վճար

Միանվագ՝ վարկի գումարի 1 %-ի չափով (նվազագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ)

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

Անվճար

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար

Կանխիկացման վճար

Անվճար

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ) 
Ընդ որում, եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից, ապա վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.25% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ տարածք բացառությամբ Երևան քաղաքի

Հիմնական ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն²

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 10 աշխատանքային օր

Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ:


¹  Վարկառուի/համավարկառուի նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 30 օրացուցային օրը:

²  Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր: Համավարկառուն չի կարող լինել նույն վարկի մարման երաշխավոր: 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Այլ պայմաններ

 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ վարկերի առանձնահատկություններ.


1.   Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել կառուցապատման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը:

2.   Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերը տրամադրվում են բացառապես անկանխիկ եղանակով

  

 

Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները
 

      Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց,
      Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

 

Ապահովագրությունը
 

ա)  դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառու(ներ)ի ապահովագրություն` վարկի գումարի մնացորդի չափով,

բ)  ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից` համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների,

գ)  որպես շահառու հանդես է գալիս «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն:

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով,

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով,

• Նոտարական ծախս` 15,000 ՀՀ դրամ գրավի դեպքում կամ 26,000 ՀՀ դրամ առուվաճառք և գրավի դեպքում,

 Կադաստր` 36,000 ՀՀ դրամ գրավի դեպքում կամ 83,000 ՀՀ դրամ առուվաճառք և գրավի դեպքում (2 դեպքում էլ ներառված է նաև միասնական տեղեկանքի գումարը)

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` կառուցապատման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` ձեռք բերման դեպքում


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Այլ ծառայությունների սակագներ