Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ ՀԱՍԱՆԵԼԻ

300,000 - 2,5 մլն ՀՀ դրամ 

Մինչև 36 ամիս  ժամկետով,

որից մինչև 24 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման,

      վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման համար

 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Տարիքային սահմանափակում  Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70
Վարկի գումար 300,000 - 2,500,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

18%

Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 36 ամիս  

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 24 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)`

արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը վարկի ժամկետի 2/3-րդի չափով` կլորացված աճման ուղղությամբ մինչև առաջին ամբողջ թիվը: 

Ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Վարկի սպասարկման  ամսական վճար 0,5%
Վարկի  տրամադրման վճար 2%
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Կանխիկացման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր:

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում):
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օր 

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ


Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 12 ամիս ժամկետով, և Ձեզ հարմար չէ վճարել վարկի գումարը օգոստոս, հունվար և փետրվար ամիսներին:

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի  տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2%՝ 16,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ հետևյալ ժամանակացույցով.


Ժամանակացույց

  

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

     • ՀՀ անձնագիր

 


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01 

  Հայաստանի Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 30 համայնքներում մինչև 4 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.
 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման,
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման:

  ՀՀ դրամով բոլոր վարկատեսակների տարեկան տոկոսադրույքի առավելագույն շեմը նվազեցվել է մինչև 18%, իսկ անհատական վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման վարկատեսակինը` նվազեցվել է մինչև 16%:

   

 Արտոնություններից օգտվող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ