Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ ՀԱՍԱՆԵԼԻ+

300 - 5,000 ԱՄՆ դոլար 

Մինչև 36 ամիս  ժամկետով,

որից մինչև 24 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՑ ԱՄՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման,

      վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման,

     • ինչպես նաև նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար` վարկի մինչև 50%-ի չափով


 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 
 Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
 Տարիքային սահմանափակում 18-70
 Վարկի գումար 300 -  5,000 ԱՄՆ դոլար
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 15,5%
 Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 36 ամիս

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 24 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)`

արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը վարկի ժամկետի 2/3-րդի չափով` կլորացված աճման ուղղությամբ մինչև առաջին ամբողջ թիվը: 

Ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0%
 Կանխիկացման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Վարկի  տրամադրման վճար 3% 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում):
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.25% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օր

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 2000 ԱՄՆ դոլար գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 12 ամիս ժամկետով, և Ձեզ հարմար չէ վճարել վարկի գումարը օգոստոս, հունվար և փետրվար ամիսներին:

 

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի  տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 3%՝ 60 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը և տոկոսագումարները կվճարեք հետևյալ ժամանակացույցով.


Ժամանակացույց
 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

     • ՀՀ անձնագիր

 

 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
  Հայաստանի Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 30 համայնքներում մինչև 4 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.

 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման,
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման:

  ՀՀ դրամով բոլոր վարկատեսակների տարեկան տոկոսադրույքի առավելագույն շեմը նվազեցվել է մինչև 18%, իսկ անհատական վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման վարկատեսակինը` նվազեցվել է մինչև 16%:

   

 Արտոնություններից օգտվող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Այլ ծառայությունների սակագներ