Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Վերանորոգման վարկ ԽՆԱՅՈՂ ՏՈՒՆ

2- 5 մլն ՀՀ դրամ

Սկսած 7% տոկոսադրույքից

5-10 տարի ժամկետով, որից մինչև 2 տարին արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով

դրամաշնորհ ստանալու հնարավորությամբ 

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի
 

  •  Վերանորոգման/բարելավման  համար, որը կնպաստի էներգախնայողությանը,
 

և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող անշարժ գույքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝

նվազագույնը՝ 20,  առավելագույնը՝ 60 տարեկան

Վարկի գումար

2- 5 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ 

5-10 տարի

Տարեկան տոկոսադրույք

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք (որոշման կայացման պահին 7%) + 3%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

10.68% - 10.87%

Տրամադրման վճար

Միանվագ՝

վարկի գումարի 0.8%-ի չափով, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ 

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ

Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ

(տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Նվազագույնը՝ 6 ամիս

Առավելագույնը՝ 24 ամիս

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ ողջ տարածք, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Հիմնական ապահովման միջոց

Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույք

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Վերանորոգվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 70%

Այլ պայմաններ

 Վարկային միջոցների նվազագույնը 50%-ը պետք է ուղղվի էներգաարդյունավետ նյութերի, ապրանքների ձեռքբերմանը
 Եթե արտոնյալ ժամանակահատվածից հետո էներգախնայողության ցուցանիշը բարձրանում է 35%, ապա ԾՎՖԿ (Ծրագրային վարկերի ֆինանսավորման կառույց) կողմից տրամադրվում է դրամաշնորհ՝ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որը ուղղվում է վարկի գումարի մարմանը կամ նվազմանը
 Տվյալ ծրագրով անձը կարող է վարկավորվել մեկ անգամ

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետաշխատանքային օր

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները

 

  •  Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց,

   Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

 

 

Ապահովագրությունը

 

ա)  Անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

բ)  Դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

գ) Լրացուցիչ ապահովման միջոց հանդիսացող գրավի առարկան ապահովագրվում է ըստ անհրաժեշտության:

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով,

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով,

 Նոտարական ծախս` 15,000 ՀՀ դրամ գրավի դեպքում կամ 26,000 ՀՀ դրամ առուվաճառք և գրավի դեպքում,

 Կադաստր` 36,000 ՀՀ դրամ գրավի դեպքում կամ 83,000 ՀՀ դրամ առուվաճառք և գրավի դեպքում (2 դեպքում էլ ներառված է նաև միասնական տեղեկանքի գումարը)


Օրինակ 


Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 4 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 10 տարի ժամկետով, վարկի մարման 6 ամիս արտոնյալ ժամկետով, 10% տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկի դիմում ներկայացնելիս Դուք վճարում եք դիմում հայտի ուսումնասիրության վճարը՝ ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ, իսկ վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք 32,000 ՀՀ դրամ, որպես վարկի տրամադրման վճար: Առաջին վեց ամիսը կվճարեք տոկոսագումարը՝ 33,340 ՀՀ դրամ, իսկ յոթերորդ ամսվանից սկսած կվճարեք տոկոսագումարները և վարկի մայր գումարը, որի ամսական հետվճարի չափը կկազմի 56,000 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես`10.68%:

 

 

 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` վերանորոգման դեպքում


 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՎԱՐԿ ԽՆԱՅՈՂ ՏՈՒՆ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


Այլ ծառայությունների սակագներ