News

Head of Human Resources department of “Kamurj” UCO, Anahit Manukian, within the framework of the competition organized by “Gortsq LLC”, was chosen as the best Human Resource Manager of Armenia in 2018.
see more
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակն ամփոփել է շուրջ 122 մլն ՀՀ դրամ շահույթով: Իսկ տարվա սկզբից շահույթը կազմում է արդեն 330 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները նույնպես ունեն դրական դինամիկա` Ընկերության ակտիվներն աճել են հասնելով գրեթե 15 մլդ ՀՀ դրամի:
see more
The participant of “Kamurj” UCO won at the 15th amateur Championship of rapid chess between the Business, IT sectors and Financial companies of the Republic of Armenia, which took place on October 14, 2018 at the Chess House named after Tigran Petrosian.
see more
“Kamurj” credit organization announced an action for Lombard credit, in the scope of which customers will receive 100%, 130% and 170% of the estimated gold value.
see more