News

“KAMURJ” credit organization registered growth of almost all financial indicators: in the second quarter of 2019, the organization has summed up over 63 million AMD with a profit, assets have grown to almost 14.4 billion AMD, as well as liabilities and capital have increased.
see more
Head of Human Resources department of “Kamurj” UCO, Anahit Manukian, within the framework of the competition organized by “Gortsq LLC”, was chosen as the best Human Resource Manager of Armenia in 2018.
see more
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակն ամփոփել է շուրջ 122 մլն ՀՀ դրամ շահույթով: Իսկ տարվա սկզբից շահույթը կազմում է արդեն 330 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները նույնպես ունեն դրական դինամիկա` Ընկերության ակտիվներն աճել են հասնելով գրեթե 15 մլդ ՀՀ դրամի:
see more
The participant of “Kamurj” UCO won at the 15th amateur Championship of rapid chess between the Business, IT sectors and Financial companies of the Republic of Armenia, which took place on October 14, 2018 at the Chess House named after Tigran Petrosian.
see more