News

«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակն ամփոփել է շուրջ 122 մլն ՀՀ դրամ շահույթով: Իսկ տարվա սկզբից շահույթը կազմում է արդեն 330 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները նույնպես ունեն դրական դինամիկա` Ընկերության ակտիվներն աճել են հասնելով գրեթե 15 մլդ ՀՀ դրամի:
see more
The participant of “Kamurj” UCO won at the 15th amateur Championship of rapid chess between the Business, IT sectors and Financial companies of the Republic of Armenia, which took place on October 14, 2018 at the Chess House named after Tigran Petrosian.
see more
“Kamurj” credit organization announced an action for Lombard credit, in the scope of which customers will receive 100%, 130% and 170% of the estimated gold value.
see more
“Kamurj” credit organization summed up the results of the 1st quarter of 2018 with positive indicators of about 175 million AMD. Credit portfolio growth is also noticeable - the loan portfolio increased by more than 4% in the first quarter of 2018, and the assets reached 14.6 billion AMD.
see more