Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԱԳՐՈ

4-60 մլն ՀՀ դրամ կամ 10,000-150,000 ԱՄՆ դոլար
12-14% տոկոսադրույքով
Մինչև 7 տարի ժամկետով


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

     • գյուղացիական տնտեսության զարգացման
       (ջերմոցներ, սառնարաններ, պահեստներ, անասնագոմեր և այլն),

     • հողագործության և անասնապահության զարգացման,


ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


 

Վարկի տրամադրման պայմանները  

Ցուցանիշներ

Սահմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատերեր) անձիք

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձիք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-60 տարեկան

Վարկի գումար

4 մլն - 60 մլն ՀՀ դրամ կամ 10,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ - 14%

ՀՀ դրամ - 12% (hամաձայն ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015թ․ N 30-Ն որոշմամբ հաստատված սահմանամերձ համայնքների ցանկի) 

ԱՄՆ դոլար - 12%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

12.64% -14.93%

Վարկի ժամկետ

2 - 7 տարի (կապիտալ ներդրումների դեպքում*)
Մինչև 2 տարի (շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում)

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ 

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Մինչև 18 ամիս (կապիտալ ներդրումների դեպքում*)
Մինչև 12 ամիս (շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում)

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0%

Սեփական ներդրում

Ներդրումային ծրագրի գումարի նվազագույնը 20%-ը պետք է կատարվի վարկառուի սեփական միջոցներով

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 անշարժ գույք - շուկայական արժեքի 60%,

 տրանսպորտային միջոցներ և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի 50%,
 այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի 40%

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու

 Վարկավորումն իրականացվում է ԳՖԿ և ԵԳՖԱ Ծրագրի շրջանակներում


*Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը ԳՖԿ ֆինանսավորման դեպքում, 40%-ը՝ ԵԳՖԱ ֆինանսավորման դեպքում, եթե այլ բան սահմանված չէ վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից:

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Դիմում-հայտի մերժում

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

Ֆիզիկական անձանց համար


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
 

 

Նախկին պայմաններ

 


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ