Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԱԳՐՈ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

4-160 մլն ՀՀ դրամ

12.5տոկոսադրույքով

8-60 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 30 ամիսը` արտոնյալ ժամկետ 

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

       փոքր և միջին գյուղացիական տնտեսության զարգացման

     

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները 

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատերեր) անձիք

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձիք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18 - 70 տարեկան

Վարկի գումար

Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ 
4 մլն - 33 մլն ՀՀ դրամ

Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության դեպքում*՝ 
4 մլն - 160 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

12.5%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

12.86% - 13.24%

Վարկի ժամկետ

Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ 8 - 36 ամիս

Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության դեպքում՝ 24 - 60 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ 3 - 15 ամիս

Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության դեպքում՝ 3 - 30 ամիս

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0%

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ)

0%

Կանխիկացման վճար

0.20%

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

 անշարժ գույք - շուկայական արժեքի 60%

 տրանսպորտային միջոցներ և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի 50%
 այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի 40%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կան շարժական գույք
Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

 

 

Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Վարկավորումն իրականացվում է ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (KFW) միջոցներով: 


* Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղվի կապիտալ ներդրումներին, եթե այլ բան սահմանված չէ վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից: Հակառակ դեպքում վարկը համարվում է շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով տրամադրվող վարկ:

 


 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Դիմում-հայտի մերժում

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համար


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ