Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Ագրո ՄԱՏՉԵԼԻ միկրովարկ

1,5 - 4 մլն ՀՀ դրամ

սկսած 12.5տոկոսադրույքից

8 - 60 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 27 ամիսը արտոնյալ  ժամկետ

 


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

       գյուղական բիզնեսի զարգացման

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատերեր) անձինք

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18 - 70 տարեկան

Վարկի գումար

1,5 - 4 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

13.75%

Տարեկան տոկոսադրույք արժեշղթաների և/կամ օրգանական

12.5%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

12.86% - 14.64%

Վարկի ժամկետ

Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ 8 - 24 ամիս

Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության դեպքում՝ 24 - 60 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

3 - 27 ամիս

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0%

Տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ)

0% 

Մարման եղանակ

Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ

Տրամադրման աշխարագրություն

ՀՀ տարածք

Վարկի ապահովման միջոց**

Առնվազն 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

 


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Վարկավորումն իրականացվում է ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (KFW) միջոցներով: 

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


ՕՐԻՆԱԿ

Ենթադրենք Դուք գյուղատնտեսական նպատակով` կապիտալ ներդրումների կամ համակցության համար, 2020թ.-ի մարտի 5-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ, 12.5% տոկոսադրույքով, 40 ամիս ժամկետով:

Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը Դուք կարող եք վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ՝

2020թ.-ի ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, վճարել 2020թ.-ի հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր և 2021թ.-ի հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին`յուրաքանչյուր ամիս 50,000 ՀՀ դրամ:

2021թ.-ի ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, վճարել 2021թ.-ի հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր և 2022թ.-ի հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին`յուրաքանչյուր ամիս 50,000 ՀՀ դրամ:

2022թ.-ի ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, վճարել 2022թ.-ի հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին` յուրաքանչյուր ամիս` 100,000 ՀՀ դրամ, 2023թ.-ի հունվար, փետրվար ամիսներին` յուրաքանչյուր ամիս` 100,000 ՀՀ դրամ և մարտ, ապրիլ և մայիս ամիսներին` յուրաքանչյուր ամիս` 50,000 ՀՀ դրամ:

Իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամսվա 5-ին:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 13.23%:  

 


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

     ՀՀ անձնագիր

 

Վարկի ձևակերպման վայր 
 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ-ի գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


 

Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.

 

    • առանց տրամադրման վճարների գանձման
    • առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման
     իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված    

սահմանամերձ համայնքների ցանկի 


 

 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ