Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ` ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈվարկ

2,5 - 4 մլն ՀՀ դրամ

0% տոկոսադրույքով

Մինչև 60 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

Վարկի գումարի մինչև 25%-ի չափով

 դրամաշնորհ ստանալու հնարավորությամբԵթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացման կապիտալ ներդրումների* համար և հաշվառված եք ու զբաղվում եք գյուղատնտեսական հետևյալ գործունեությամբ`


      
ա) Պտղատու այգիների հիմնում և խնամք
      բ) Ջերմոցային գործ
      գ) Չորացրած մթերքի արտադրության կազմակերպում
     
 դ) Մեղվաբուծություն

      ե) Սառնարանային տնտեսություն

 

    

ապա առանց գրավադրման «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ համակցված սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական միկրովարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար

2,5 - 4 մլն ՀՀ դրամ

Դրամաշնորհի գումար

Վարկի գումարի մինչև 25%-ի չափով

Վարկի մարման ժամկետ** 

Մինչև 60 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

0%


Սահմանված տարեկան տոկոսադրույքը` 12% է, որից սուբսիդավորվում է ամբողջությամբ 12%-ը

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

0%-12.68%

Արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 18 ամիս 

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Տրամադրման վճար    

Անվճար

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

 ՀՀ Արարատի մարզ (Շահումյան, Նոր Ուղի, Փոքր Վեդի, Սուրենավան)
 ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ (Արփի, Զառիթափ)
 ՀՀ Սյունիքի մարզ (Մեղրի, Ագարակ, Ալվանք, Լեհվազ, Կարճևան, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Սպանդարյան, Դարբաս, Հարժիս)

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Ապահովման միջոց

2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը

(առկայության դեպքում)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային

օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային

օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու Ծրագիրն իրականացվում է Գյուղատնտեսության նախարարության, ԳՖԿ ԾԻԳ-ի և Ընկերության միջև եռակողմ պայմանագրով հաստատված գյուղվարկերի սուբսիդավորման համագործակցությամբ:

 

 

Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 30%-ը

** Ավանդական այգու հիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` առավելագույնը 84 ամիս

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


 Գյուղատնտեսության Զարգացման Հիմնադրամի կողմից ուսուցման արդյունքում տնտեսվարողներին տրամադրված հավաստագիր

• ՀՀ անձնագիր

  

Այլ պայմաններ     

             

• Պարտադիր նախապայման է Ծրագրի կողմից անցկացված դասընթացներին մասնակցության վկայագրի առկայությունը

• Հաճախորդի հիմնական եկամուտների առնվազն 50%-ը ստացվում է գյուղատնտեսությունից, ընդ որում հաշվարկը կատարվում է Ծրագրի կողմից ընդունելի չափանիշների համաձայն

• Չեն ֆինանսավորվում ինտենսիվ այգիների հիմնումը, կաթիլային ոռոգման ցանցը, հակակարկտային ցանցը, խաղողի այգիների հիմնումը

• Դրամաշնորհն ուղղակիորեն փոխանցվում է նախօրոք ընտրված այն մատակարարին, ով վարկառուների/շահառուների հետ կնքված պայմանագրի համաձայն, տրամադրում է արդեն իսկ ընտրված ապրանքներ, սարքավորումներ և անհրաժեշտ այլ հիմնական միջոցներ

• Ֆինանսավորվում են մինչև 3 հա հողակտորի վրա իրականացվող ծրագրերը, ընդ որում հաշվարկը կատարվում է Ծրագրի կողմից ընդունելի չափանիշների համաձայն

 

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ