Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Ձեռնարկատիրական ՄԻԿՐՈվարկ

1,500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

12.9 % տոկոսադրույքով

Մինչև 48 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 36 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 

 

      առևտրի, արտադրության, ծառայության,
      գյուղատնտեսության,

 

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ* 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

1,500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

12.9%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13.01%-13.68%

Վարկի
մարման ժամկետ          

Կապիտալ ներդրումների** դեպքում՝ մինչև 48 ամիս
Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ մինչև 24 ամիս

Արտոնյալ ժամկետ
(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Կապիտալ ներդրումների** դեպքում՝ մինչև 36 ամիս
Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ մինչև 18 ամիս

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Տրամադրման միջնորդավճար    

ԱՆՎՃԱՐ

Սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ 

Տրամադրման աշխարհագրություն 

ՀՀ տարածք

Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

Սեփական ներդրում

Ենթածրագրի գումարի նվազագույնը 20%-ը պետք է կատարվի վարկառուի սեփական միջոցներով


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրն իրականացվում է Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համագործակցությամբ:

Մենք առանձնահատուկ խրախուսում ենք կին գործարարներին:

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


* Ա/Ձ ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններում նախատեսված է վարկավորման պահին անհատ ձեռնարկատերերի առնվազն 6 (վեց) ամսվա պետական հաշվառման և փաստացի գործունեության պայմանների միաժամանակյա առկայություն: Բացի այդ, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վերջին 6 (վեց) ամսվա գորունեությունը պետք է լինի անընդհատ:

** Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը:


Օրինակ  

 

Ենթադրենք Դուք գյուղատնտեսական աշխատանքների համար 2020թ.-ի մարտի 5-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ 24 ամիս ժամկետով:

Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը Դուք կարող եք վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ`

2020թ.-ի ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, վճարել հոկտեմբերին՝ 400,000 ՀՀ դրամ, նոյեմբերին՝ 200,000 ՀՀ դրամ, դեկտեմբերին` 200,000 ՀՀ դրամ:

2021թ.-ի ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, վճարել հոկտեմբերին՝ 400,000 ՀՀ դրամ, նոյեմբերին՝ 400,000 ՀՀ դրամ, դեկտեմբերին` 400,000 ՀՀ դրամ:

Իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամսվա 5-ին:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 13.69%: Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները 

Արգելված ներդրումային գործունեություն

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

ՀՀ անձնագիր

Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը կարող է որոշվել Ընկերության կողմից


 

Վարկի ձևակերպման վայր  

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:  

 


Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

 

Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով. 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման
     իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված   

սահմանամերձ համայնքների ցանկի

 

 

 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ