Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԿԱՅՈՒՆ ԱՃ

1,500,000 - 4,000,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլար

Մինչև 48 ամիս ժամկետով

Սկսած 12% տոկոսադրույքից

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ

ԱՌԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՎՃԱՐԻ


 
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


     • գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսության հիմնման և զարգացման

     • հողագործության և անասնապահության զարգացման


ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար և Դուք բնակվում եք Երևան քաղաքից դուրս, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման  պայմանները

Ցուցանիշներ Սահմաններ  
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք  
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան  
Վարկի գումար  1,500,000 -  4,000,000 ՀՀ դրամ
 Մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլար
 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Դրամային վարկերի դեպքում`

 12 (hամաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ․ N30-Ն որոշմամբ հաստատված սահմանամերձ համայնքների ցանկի)

 14%

Դոլարային վարկերի դեպքում`

 12%

 
Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 12.52% - 14.92%  
Վարկի մարման ժամկետ

Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում՝ մինչև 24 ամիս

Կապիտալ ներդրումների* դեպքում՝ մինչև 48 ամիս

 

Վարկի մարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 18 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

 
Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար Անվճար  
Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0%   
Տրամադրման եղանակ Անկանխիկ, միանվագ   
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք, բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի  
Վարկի ապահովման միջոց

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ կամ 3,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկերը կարող են տրամադրվել մեկ անձի երաշխավորությամբ

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)  
Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

 
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր  
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր  


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու

 
Ֆինանսավորումն իրականացվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և «ԳՖԿ ԾԻԳ» ՊՀ-ի համագործակցությամբ: 


*Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը՝ ԳՖԿ ֆինանսավորման դեպքում, 40%-ը՝ ԵԳՖԱ ֆինանսավորման դեպքում:

*Եթե վարկառուի եկամուտները ռիսկային են, կամ առկա է բացասական/չեզոք վարկային պատմություն, սակայն վերոնշյալ ռիսկերը կշռվում են Ընկերության կողմից և կայացվում է վարկավորման դրական որոշում, վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել մինչև 2 (երկու) տոկոսային կետ բարձր:


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք 2019թ.-ի մարտի 5-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ 20 ամիս ժամկետով, և, հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը, Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ՝ 2017թ.-ի ապրիլից օգոստոս չվճարել, 2017թ.-ի սեպտեմբեր ամսին վճարել 15%, հոկտեմբերին՝ 15%, նոյեմբերին՝ 15%, 2017թ.-ի դեկտեմբեր ամսից մինչև 2018թ.-ի օգոստոս չվճարել, 2018թ.-ի սեպտեմբեր ամսին կրկին վճարել 15%, հոկտեմբերին՝ 15%, նոյեմբերին՝ 25%, իսկ տոկոսագումարները վճարել ամեն ամիս:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 13.80%: 

Այդ դեպքում Դուք վարկի գումարը և տոկոսագումարները կվճարեք հետևյալ ժամանակացույցով՝


Ժամանակացույց

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

     • ՀՀ անձնագիր


Վարկի ձևակերպման վայր 
 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ-ի գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 


Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

 


Այլ պայմաններ


Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում չի կարող իրականացվել հետևյալ նպատակների համար.


 երրորդ անձանց նկատմամբ պարտքի մարում
 ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի արտադրություն, վերամշակում և առևտուր
 ներմուծված ապրանքների մեծածախ առևտրային գործունեություն
 մանրածախ առևտրային գործունեություն, որը ներառում է սույն կետում նշված որևէ ապրանքի վաճառք
 մետաղների առևտուր
 նավթամթերքների, ներառյալ` գազ, դիզել, բենզին առևտուր
 թունաքիմիկատների առք և վաճառք
 թորած (թունդ) ոգելից խմիչքների արտադրություն, վերամշակում և վաճառք

 Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

 


Նախկին պայմաններ


 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ