Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ վարկ

4 - 15 մլն ՀՀ դրամ

0% տոկոսադրույքով

Մինչև 36 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 6 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար և հաշվառված եք ու զբաղվում եք գյուղատնտեսական հետևյալ նպատակային ուղղություններով`

       

     ա) մեղվամայրերի, մեղվաընտանիքների, ինչպես նաև փեթակների ձեռքբերում

     բ) անասնաշենքերի կառուցում և տեխնոլոգիական ապահովում

     գ) գյուղատնտեսական կենդանիների («Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ

       հոդվածի 18-րդ կետ) ձեռքբերում

     դ) անասնակերի ձեռքբերում

     ե) սերմերի, սածիլների և տնկիների ձեռքբերում

     զ) գյուղատնտեսական նշանակության հողի ձեռքբերում

     է) հողի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության, ագրոտեխնիկական միջոցառումների իրականացման

      համար անհրաժեշտ շրջանառու միջոցների (բացառությամբ սույն ենթակետի «ե» պարբերությունում նշված

      միջոցների) և ծառայությունների ձեռքբերում

     ը) տնամերձ հողամասերում ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում

     թ) ագրովերամշակման ոլորտի արտադրական նշանակության շենքերի, շինությունների կառուցում և

      վերակառուցում

 

 ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատերեր) անձինք, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18 - 70 տարեկան

Վարկի գումար 

4 - 15 մլն ՀՀ դրամ 

Վարկի մարման ժամկետ          

Մինչև 36 ամիս

Արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 6 ամիս

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

 

14% 

Վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որպեսզի վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվեն.

 0% տոկոսադրույքով` 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի համար,
 5% տոկոսադրույքով` հանրապետության մնացած համայնքների համար
 3% տոկոսադրույքով` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

0% - 14.91%

Տրամադրման վճար    

Անվճար

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Մարման եղանակ 

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք, բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Առավելագույն վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 Անշարժ գույք - շուկայական արժեքի 60%

 Տրանսպորտային միջոցներ և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի 50%
 Այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի 40%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո՝ մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու

  

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համար


Այլ պայմաններ      

 

 Պարտադիր նախապայման է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ուսուցման արդյունքում տնտեսվարողներին տրամադրված հավաստագրի առկայությունը

• Ծրագրին չեն կարող մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 893-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 201-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 29-ի N 327-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1305-Լ որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 369-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի N 927-Լ որոշումներով հաստատված ծրագրերի շահառու տնտեսավարողները, հաշվի առնելով այն, որ նշված ծրագրերի իրականացման նպատակով պետական բյուջեով նախատեսված են այլ միջոցներ: Նշված պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները կարող են հանդիսանալ սույն Ծրագրի մասնակիցներ վերը նշված կոնկրետ ծրագրերի շրջանակներից դուրս ծրագրերի իրականացման համար, եթե այդ տնտեսավարողները բավարարում են ֆինանսական կառույցի պայմանները:

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 1485-Լ որոշմամբ հաստատված «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակում ապահովագրվող մշակաբույսերի ցանկում ներառված պրոդուկտների մշակության նպատակով վարկավորված շահառուները վարկային պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական կառույց պետք է ներկայացնեն տվյալ կամ առաջիկա գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրական ընկերության հետ կնքված գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի պատճենը։

                                  


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 

Այլ վճարներ

 

 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ

Այլ ծառայությունների սակագներ