Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԳՈՐԾԱՐԱՐ

3 - 50 մլն ՀՀ դրամ

12.9% տոկոսադրույքով

Մինչև 84 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 24 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 

 

      Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման,
      կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու,

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ բիզնես վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ** 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այդ թվում անհատ ձեռնարկատերեր)

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

3 - 50 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ          

Կապիտալ ներդրումների համար՝ մինչև 84 ամիս*
Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝ մինչև 36 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

12.9%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13.01% - 13.69%

Արտոնյալ ժամկետ
(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Կապիտալ ներդրումների համար՝ մինչև 24 ամիս
Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝ մինչև 9 ամիս 

Տրամադրման վճար    

0%

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար

Կանխիկացման վճար

0.20%

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Սեփական ներդրում

Ներդրումային ծրագրի գումարի նվազագույնը 20%-ը պետք է կատարվի վարկառուի սեփական միջոցներով

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Մարման եղանակ 

Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

ա) անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ շուկայական արժեքի 60%-ի չափով,

բ) տրանսպորտային միջոցների և գյուղ տեխնիկայի գրավադրման դեպքում՝ շուկայական արժեքի 50%-ի չափով,

գ) այլ շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ շուկայական արժեքի 40%-ի չափով

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո՝ մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

 

Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրն իրականացվում է Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համագործակցությամբ:

Մենք առանձնահատուկ խրախուսում ենք կին գործարարներին:


*Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը, եթե այլ բան սահմանված չէ վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից:

** Ա/Ձ ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններում նախատեսված է վարկավորման պահին անհատ ձեռնարկատերերի առնվազն 6 (վեց) ամսվա պետական հաշվառման և փաստացի գործունեության պայմանների միաժամանակյա առկայություն: Բացի այդ, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վերջին 6 (վեց) ամսվա գորունեությունը պետք է լինի անընդհատ: Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 

Դիմում-հայտի մերժում` ԱՁ-ներին և իրավաբանական անձանց դեպքում

Դիմում-հայտի մերժում` ֆիզիկական անձանց դեպքում

 

Վարկավորման անթույլատրելի նպատակներ

Արգելված ներդրումային գործունեություն

Բնապահպանության հետ կապված անթույլատրելի վարկեր՝ համաձայն ԱԶԲ-ի ձեռնարկի՝ ՄԱՍ1 ՄԱՍ2Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

Ֆիզիկական անձանց համար


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 


 Այլ վճարներ

 

 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամՏարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ