Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Միկրովարկ ՇՏԱՊ՝ 10%-ով, 10 ամսով և 10 րոպեում

400,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ

10% տոկոսադրույքով, 10 ամսով, 10 րոպեում

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


      • միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման,

      • գյուղատնտեսության,


ինչպես նաև այդ գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման և այլ համանման նպատակների համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ   Սահմաններ   
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70  
Ենթավարկատեսակներ  Առանց երաշխավորի  1 երաշխավորով  2 երաշխավորով
Վարկի գումար

 400,000 ՀՀ դրամ,

 500,000 ՀՀ դրամ`

եթե Վարկառուն ՆՈՐՔ համակարգում

նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատող է 

 900,000 ՀՀ դրամ,

 1,200,000 ՀՀ դրամ` 

եթե_երաշխավորը_ԱՁ_է_կամ ՆՈՐՔ համակարգում նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատող 

1,500,000 ՀՀ դրամ, 

 2,000,000_ՀՀ_դրամ` 

եթե երաշխավորներից առնվազն_մեկը ԱՁ Է կամ_ՆՈՐՔ համակարգում նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատող   

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 Տրամադրման աշխարհագրություն  ՀՀ տարածք  

Վարկի մարման ժամկետ

10 ամիս

24 ամիս

36 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

• 10%

• 9.5%` Գործող և Փակված Հաճախորդների համար

14%

• 13.5%` Գործող և Փակված Հաճախորդների համար

• 16%

• 15.5%` Գործող և Փակված Հաճախորդների համար

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 22.47%-22.5% 27.73%-27.11% 29.67%-30.31%

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

0-7 ամիս

 0-18 ամիս

 

 0-24 ամիս

 

Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0.9%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար 0 ՀՀ դրամ  
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 10 րոպե

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ  Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ


 Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


1. Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ 
2.Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)
3. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ

     ԱՁ Վկայական և ՀՎՀՀ
     0-ական տեղականք, որը կարող է ներկայացվել վարկը ստանալիս՝ տրամադրման օրը (գործող հաճախորդի դեպքում կարող է չպահանջվել)
     տեղեկանք գյուղապետարանից կամ գյուղատնտեսական սեփականությունը հիմնավորող որևէ փաստաթուղթ (գործող հաճախորդի դեպքում կարող է չպահանջվել)

 
 
 
Պահանջներ Հաճախորդի հանդեպ

 Վարկառուի և երաշխավորների գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը

 Վարկառուի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Վարկառուի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև հսկվող դասը ներառյալ,

  Վարկառուն կամ երաշխավորը պետք է ունենա վարկային պատմություն


Այլ պայմաններ


• Նշված վարկատեսակից օգտվելիս վարկառուն պետք է տրամադրի 1(մեկ) ոչ փոխկապակցված անձի, և ոչ տվյալ վարկի երաշխավորի հեռախոսահամար, ով կհաստատի Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության իսկությունը

• Հաճախորդին կարող է տրամադրվել ենթավարկատեսակներից միայն մեկը 

 Փակված Հաճախորդ է համարվում այն անձը, ում` նախկինում տրամադրված վարկը մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում

 Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

• «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» և «ՇՏԱՊ» վարկատեսակների շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, այս վարկը տրամադրվում է հավելյալ ուսումնասիրությամբ

 

Օրինակ   

 

Ենթադրենք Դուք 2020թ.-ի հունիսի 15-ին գյուղատնտեսական նպատակով վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ վարկ 24 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 14%, վարկի սպասարկման ամսական վճար` 0.9%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա:

Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ ամիսներին` 2020թ.-ի հոկտեմբեր` 17%, նոյեմբեր` 17%, դեկտեմբեր` 20%, և 2021թ.-ի նոյեմբեր` 21% դեկտեմբեր` 25% (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ), իսկ մյուս ամիսներին վճարել միայն վարկի տոկոսագումարները:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 27.73%:

 

 

 

Նախկին պայմաններ

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
 

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հաճախորդի կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ իր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա։

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ

 

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու ձեր հնարավորությունները: