Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՄԱՏՉԵԼԻ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

4,000,000 - 160,000,000 ՀՀ դրամ

սկսած 10.5% տոկոսադրույքից

36 - 60 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 30 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 

 

      միկրո, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման,
      շրջանառու միջոցների համալրման,
      կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու,

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

4,000,000 - 160,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ        

ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ          

Մինչև 60 ամիս - Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության* դեպքում

Մինչև 36 ամիս - Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք**

10.5- 12.4%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

11.01%-13.12%

Արտոնյալ ժամկետ
(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

3-30 ամիս - Կապիտալ ներդրումների կամ համակցության դեպքում

3-15 ամիս - Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

Տրամադրման վճար    

0%

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար

Մարման եղանակ

  Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

  Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

  Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին 

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 Անշարժ գույք - շուկայական արժեքի մինչև 60%

 Տրանսպորտային միջոցների և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի մինչև 50%

 Այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի մինչև 40%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկի հաստատման 
առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Վարկավորումն իրականացվում է ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (KfW) միջոցներով:


 

Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղվի կապիտալ ներդրումներին, եթե այլ բան սահմանված չէ վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից, հակառակ դեպքում վարկը համարվում է շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով տրամադրվող վարկ:

** Տոկոսադրույքը կախված հաճախորդի վարկունակությունից, ռիսկայինության մակարդակից և իրականացվող ծրագրից:

 

  

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Դիմում-հայտի մերժում 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համարՆախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ