Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ՝ 19 րոպեում

2-ով` 500,000 - 850,000 ՀՀ դրամ

3-ով` 900,000 - 1,500,000 ՀՀ դրամ

միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով 


Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով` հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ    
Վարկառուներ/Համավարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք    
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան
Վարկի մարման ժամկետ

36 ամիս (դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)

Արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 3 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Վարկատեսակներ¹

Հեշտ վարկ 2-ով

Հեշտ վարկ 3-ով

Գործող_հաճախորդ  Փակված հաճախորդ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 

24%

22%

23%______

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

27.29%-29.8%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0.2%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա

Վարկի  գումար

500,000² ՀՀ դրամ

900,000³ ՀՀ_դրամ

400,000 ՀՀ դրամ 

 

450,000 ՀՀ_դրամ

Վարկի գումար
(եթե Հաճախորդներից գոնե մեկը ՆՈՐՔ համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված համախառն աշխատավարձ` նվազագույնը 170,000 ՀՀ դրամի չափով)

550,000⁵ ՀՀ դրամ

1,000,000 ՀՀ_դրամ 

500,000 ՀՀ դրամ  

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
       Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք    
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված

տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)    

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական

0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 19 րոպե    
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ    
   ¹ Հաճախորդին կարող է տրամադրվել այս վարկատեսակներից միայն մեկը:

² Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 800,000 ՀՀ դրամ

³ Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 1.300,000 ՀՀ դրամ

⁴ Եթե Հաճախորդն ունի ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 450,000 ՀՀ դրամ

⁵ Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 850,000 ՀՀ դրամ

⁶ Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 1,500,000 ՀՀ դրամ

⁷ ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է)

   վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ

   տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):


 

 

 Ամսական վճարումների չափը


1. Եթե Դուք վերցրել եք 1,500,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 3-ով 36 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 60,756 ՀՀ դրամ

2. Եթե Դուք վերցրել եք 900,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 3-ով 36 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 36,460 ՀՀ դրամ 

3. Եթե Դուք վերցրել եք 850,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 2-ով 36 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 34,430 ՀՀ դրամ 

4. Եթե Դուք վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 2-ով 36 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 20,250 ՀՀ դրամ 

 

 

  
 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 


Պահանջվող փաստաթղթեր

 

• Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ 

 

Պահանջներ հաճախորդի հանդեպ


 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ (բացառությամբ Գործող հաճախորդների դեպքում)
 Հաճախորդը (վարկառու/համավարկառուներից գոնե մեկը) պետք է ունենա վարկային պատմություն


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն  կամ գրանցված աշխատող չէ


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն կամ գրանցված աշխատող չէ, ապա մենք առաջարկում ենք օգտվել Հեշտ վարկ 2-ով, կամ 3-ով վարկատեսակներից և մոտենալ ընկերոջ/ընկերների կամ գործընկերոջ/գործընկերների հետ միասին:
Հեշտ վարկ 2-ով, 3-ով վարկատեսակների առավելություններից է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ վարկառուներից միայն մեկը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն ինչպես նաև գրանցված աշխատանք: Մյուս վարկառուները կարող են չունենալ վարկային պատմություն ընդհանրապես, ինչպես նաև գրանցված աշխատանք, սակայն ստանան վարկ՝ Հեշտ վարկ 2-ով կամ 3-ով:

 Զանգահարեք՝ 

Վարկի հաստատման եղանակ

 

 Այցելություն Հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի՛ կատարվում
 2-ով, 3-ով վարկատեսակի դեպքում` Հաճախորդները համապարտ պատասխանատվություն են կրում վարկի ամբողջ գումարի համար
 Գործող և Փակված Հաճախորդների գծով Համավարկառու չի՛ պահանջվում

 

Այլ պայմաններ

 

 Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ (բացառությամբ` Գործող հաճախորդ վարկատեսակի)

 Եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է, ապա 3 ամսվա գրանցված աշխատակից լինելու պահանջը պարտադիր չէ

 ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ       կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա)

 Գործող Հաճախորդներին տրամադրվող վարկի առավելագույն սահմանաչափը չի՛ կարող գերազանցել իրենց կողմից մարված գումարը
 Ընկերության վարկատեսակներից մեկի գործող վարկառուն չի՛ կարող հանդիսանալ այս վարկատեսակի համավարկառու
 Գործող Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ ընթացիկ վարկի տրամադրման ժամկետից անցել է նվազագույնը 6 ամիս

 Լոմբարդային վարկը կարող է չդիտարկվել որպես գործող վարկ

 Մարված վարկի Հաճախորդին նոր վարկ կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ վարկը մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում

 «ԱՐԱԳ» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ԱՐԱԳ» վարկատեսակով ստացած վարկի գումարի չափը 

 

 Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք Ձեր գործընկերների հետ հունիսի 19-ին վերցրել եք 1,500,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Հեշտ վարկ 3-ով, 36 ամիս ժամկետով: Մայր գումարը, ամսական սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները Դուք կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ միջինը 60,756 ՀՀ դրամի չափով: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 29,8%:

  

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները 


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հաճախորդի կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ իր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա։
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

 

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: