Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ` 100%-ից 170%

400,000 - 3 մլն ՀՀ դրամ

36 ամիս ժամկետով

 

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք գրավադրել ոսկյա իրեր կամ ոսկի և Դուք չեք ցանկանում վճարել ոսկու գնահատման համար, ինչպես նաև վարկի տրամադրման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ոսկու գրավադրմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում 18-70
Վարկի գումար 400,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

 14.8%` նոր հաճախորդների համար
 13.8%` գործող և նախկինում վարկ ունեցող հաճախորդների համար 

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

33.66% - 36.56%

Վարկի մարման ժամկետ 

 12 ամիս
 36 ամիս՝ ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում

(դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)

Վարկ/գրավ

170%`
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ¹ ²
 Գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 250,000 ՀՀ դրամը (եթե վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ)

Այլ դեպքերում գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 180,000 ՀՀ դրամը (եթե վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ)

130%`
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 100,000 ՀՀ դրամը

100%`
 մնացած դեպքերում        

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

 1.4%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա - մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 1.3%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա - 1,000,001 ՀՀ դրամ և ավել վարկի դեպքում

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, տոկոսագումարների մարումներ` ամսական

Ոսկու գնահատման վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամ
Տրամադրման աշխարհագրություն Գյումրի մասնաճյուղ
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12%  (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

Այլ անձի երաշխավորություն չի պահանջվում
Պահառությունը մինչև 2 ամիսը անվճար է, իսկ հետագա պահառության համար գանձվում է ամսական 1000 ՀՀ Դրամ
Ընդունվում են հետևյալ հարգերը 500, 583, 750, 875, 900, 958, 999

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե    

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե   


 

¹ Եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է, ապա 3 ամսվա գրանցված աշխատակից լինելու պահանջը պարտադիր չէ:

² ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


 

Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ

  

 Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում (և եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ից ավել չէ) ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում
 200,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը,
 Վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր 

 

1. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ 
2. Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում և եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ից ավել է՝ Դիմում-հայտ՝ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)
3. 200,001 ՀՀ դրամ և ավել վարկերի դեպքում՝ Դիմում-հայտ՝ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)

  

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք սեպտեմբերի 19-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ` 100%-ից 170%, 36 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 13.8%, վարկի սպասարկման ամսական վճար` 1.3%: Վարկի գումարը և ամսական սպասարկման գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս (անուիտետ): Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 33.66%:

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները  


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:


Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ

 

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: