Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ` 100%-ից 170%

400,000 - 3 մլն ՀՀ դրամ

36 ամիս ժամկետով

 

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք գրավադրել ոսկյա իրեր կամ ոսկի և Դուք չեք ցանկանում վճարել ոսկու գնահատման համար, ինչպես նաև վարկի տրամադրման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ոսկու գրավադրմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում 18-70
Վարկի գումար 400,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

 14.8%` նոր հաճախորդների համար
 13.8%` գործող և նախկինում վարկ ունեցող հաճախորդների համար 

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

33.66% - 36.56%

Վարկի մարման ժամկետ 

 12 ամիս
 36 ամիս՝ ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում

(դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)

Վարկ/գրավ

170%`
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ¹ ²
 Գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 250,000 ՀՀ դրամը (եթե վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ)

Այլ դեպքերում գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 180,000 ՀՀ դրամը (եթե վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ)

130%`
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 100,000 ՀՀ դրամը

100%`
 մնացած դեպքերում        

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

 1.4%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա - մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 1.3%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա - 1,000,001 ՀՀ դրամ և ավել վարկի դեպքում

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, տոկոսագումարների մարումներ` ամսական

Ոսկու գնահատման վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամ
Տրամադրման աշխարհագրություն Գյումրի մասնաճյուղ
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12%  (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

Այլ անձի երաշխավորություն չի պահանջվում
Պահառությունը մինչև 2 ամիսը անվճար է, իսկ հետագա պահառության համար գանձվում է ամսական 1000 ՀՀ Դրամ
Ընդունվում են հետևյալ հարգերը 500, 583, 750, 875, 900, 958, 999

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե    

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե   


 

¹ Եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է, ապա 3 ամսվա գրանցված աշխատակից լինելու պահանջը պարտադիր չէ:

² ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


 

Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ

  

 Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում (և եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ից ավել չէ) ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում
 200,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը,
 Վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր 

 

1. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ 
2. Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում և եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ից ավել է՝ Դիմում-հայտ՝ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)
3. 200,001 ՀՀ դրամ և ավել վարկերի դեպքում՝ Դիմում-հայտ՝ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)

  

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք սեպտեմբերի 19-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ` 100%-ից 170%, 36 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 13.8%, վարկի սպասարկման ամսական վճար` 1.3%: Վարկի գումարը և ամսական սպասարկման գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս (անուիտետ): Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 33.66%:

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները  


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:


Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

 

Նախկին պայմաններ

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ

 

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: