Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՓողԿԱ ակնթարթային միկրովարկ

ստացեք 100,000 - 1,000,000 ՀՀ դրամի վարկ

6-24 ամիս ժամկետով

Առանց երաշխավորի

18% տոկոսադրույքով 

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      անձնական կարիքները հոգալու համար,

ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ԱՌՑԱՆՑ վարկ` հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ    
Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք    
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 22-60 տարեկան
Պահանջներ Հաճախորդի հանդեպ Ըստ սքորինգի
Վարկի գումար

100,000 - 1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ

6 - 24 ամիս 

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  18%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

56.82% - 59.93%

Օրինակ 
Եթե Դուք ստացել եք 100,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` 12 ամիս ժամկետով, ապա 12 ամիս հետո` պայմանագրի ավարտին, Դուք ընդհանուր վճարած կլինեք 127,451 դրամ գումար (ինչպես տոկոս, այնպես էլ մայր գումար), այսինքն վարկի գումարից ընդամենը 27,451 դրամ ավել:

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

2.5%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա

Մարման եղանակ

Անուիտետ 

Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք    
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

0 ՀՀ դրամ

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական

0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ 5 րոպե անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ 5 րոպե
   


 Մանրամասների համար զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 


Պահանջվող փաստաթղթեր

 

• Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ 

 

 Օրինակ

 

Եթե Դուք ստացել եք 100,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` 12 ամիս ժամկետով, ապա 12 ամիս հետո` պայմանագրի ավարտին, Դուք ընդհանուր վճարած կլինեք 127,451 դրամ գումար (ինչպես տոկոս, այնպես էլ մայր գումար), այսինքն վարկի գումարից ընդամենը 27,481 դրամ ավել:


Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները 


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 


Նախկին պայմաններ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հաճախորդի կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ իր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա։
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

 

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: