Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային Էներգաարդյունավետ Վարկ

2-35 մլն ՀՀ դրամ

9%-10% տոկոսադրույքով

5-20 տարի ժամկետով,

որից մինչև 1 տարին՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

  

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Էներգաարդյունավետ (ԷԱ) բնակելի անշարժ գույքի
 

     • ձեռքբերման,
      կառուցապատման,
     • վերանորոգման/բարելավման համար,
 

և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, որի վրա նախատեսվում է կառուցել անշարժ գույքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Դուք կարող եք ստուգել Ձեր ձեռք բերվող կամ կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետությունը հետևյալ հղումներով՝

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկ

Կառուցապատվող անշարժ գույքի ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկ

Բնակարանի/տան ԷԱ վերանորոգման ծախսերի հաշվարկ 

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ նվազագույնը՝ 18, առավելագույնը՝ 60 տարեկան

Վարկի գումար

Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ վերանորոգում/բարելավում՝ 3 - 35 մլն ՀՀ դրամ

ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցապատում՝ 2 - 35 մլն ՀՀ դրամ

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 անշարժ գույք(եր)ի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը

 ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի (կամ հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության) գրավադրման դեպքում՝  ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90%

 ձեռքբերման վարկերի դեպքում գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքների տարբերության դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցության համար հիմք է վերցվում նվազագույնը

Կանխավճարի չափ

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 30%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման (կամ հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության) դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով

Վարկի մարման ժամկետ

60 - 180 ամիս` Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ վերանորոգում/բարելավում


120 - 240 ամիս` ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող) ձեռքբերում, կառուցապատում

Արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորություն վարկը տրամադրելուց հետո։ Եթե վարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից, ապա վարկի մարումները (վարկի մայր գումարի մարումները) կարող են համապատասխանեցվել վարկառուի դրամական հոսքերին (սեզոնային եկամուտին): Ընդ որում, վարկի գումարի մարումների քանակը չի կարող տարեկան 4 անգամից քիչ լինել: Բոլոր դեպքերում, տոկոսների ամսական վճարումը պարտադիր է: 

Տարեկան տոկոսադրույք

9%` ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող) ձեռքբերում, կառուցապատում

10%` Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ վերանորոգում/բարելավում 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

9.5% - 10.85%

Տրամադրման վճար

Միանվագ՝ վարկի գումարի 0.8%-ի չափով, (նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ)

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ 

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Վերանորոգվող, բարելավվող, ձեռքբերվող (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող), կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ

Կառուցապատման վարկերի դեպքում որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց է հանդիսանում բնակելի անշարժ գույքը

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

   


Դ
ուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ:


Այն հաճախորդները, ովքեր դիմել են այլ ֆինանսական կազմակերպությունների վարկ ստանալու խնդրանքով և ստացել են մերժում, կամ Հաճախորդի եկամուտները (դրա կառուցվածքը) ռիսկային են, կամ առկա է բացասական/չեզոք վարկային պատմություն, սակայն վերոնշյալ ռիսկերը կշռվում են Ընկերության կողմից և կայացվում է վարկավորման դրական որոշում, վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել մինչև 1 (մեկ) տոկոսային կետ բարձր:

Մարզերում տրամադրվող վարկերի առանձնահատկությունները ներկայացված են Մարզային բնակարանային վարկատեսակի պայմաններում։  Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Այլ պայմաններ

 

 Կառուցապատման վարկերը տրամադրվում են փուլային եղանակով, ընդ որում վերջին փուլը պետք է լինի վարկի գումարի 20%-ից ոչ ավել:  

 Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել կառուցապատման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը:  

 Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) ձեռք բերման նպատակով տրամադրվող վարկերը տրամադրվում են փուլային եղանակով:

 ԷԱ վարկերի առանձնահատկությունները սահմանաված են «ԱՀԸ Բնակարանային վերաֆինանսավորում 4-րդ փուլ ծրագիր, վարկերի վերաֆինանսավորման կարգով»:


 

Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ վերանորոգման/բարելավման նպատակով տրամադրվող վարկերի առանձնահատկություններ 

 

  Տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման համար տրամադրվող վարկի գումարի առնվազն 40%-ը պետք է օգտագործվի տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման և հին կենցաղային տեխնիկայի փոխարինման (նորի ձեռք բերման) նպատակով (ԷԱ հետ ուղղակի կապ չունեցող, բայց հարակից ծախսերը կարող են ընդգրկվել ԷԱ արդյունավետության բարձրացման ծախսերի հաշվարկում մինչև ընդհանուր վարկի գումարի 15% չափով): Ընդ որում, նշված գումարը չի կարող օգտագործվել միայն կենցաղային տեխնիկայի ձեռք բերման համար: 

 

  ԷԱ բարելավումը ներառում է հին պատուհանների, մուտքի դռան և ջեռուցման համակարգի փոխարինումը նորով, արտաքին պատերի, տանիքի, հատակի (եթե ներքևի տարածքը բնակելի չէ) ջերմամեկուսացումը, արևային ջրատաքացուցիչների և արևային ֆոտովոլտաիկ պանելների՝ էլեկտրական էներգիա արտադրող սարքերի տեղադրումը: 

 

  Կենցաղային սարքավորումների ցանկը, որոնք կարող են փոխարինվել (ձեռք բերվել) վարկի միջոցներով ներառում է Էներգախնայողության բարձր չափանիշներին համապատասխանող սառնարան, լվացքի մեքենա (այդ թվում սպասք լվացող), կաթսա, օդորակիչ, լեդ լամպեր:  

 

ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի  ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի առանձնահատկություններ 

 

  Ձեռք բերվող գույքի ԷԱ-ն գնահատումը իրկանացվում է ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկի միջոցով: Բնակարանի ԷԱ գնահատում չի պահանջվում, եթե բազմաբնակարան շենքի, որտեղ գտնվում է տվյալ բնակարանը, ԷԱ դասը C+ կամ բարձր է կամ առկա է Ընկերության համար ընդունելի (օրինակ միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված) այլ մեթոդաբանությամբ կատարված ԷԱ գնահատում:  

 

ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի  կառուցապատման նպատակով տրամադրվող վարկերի առանձնահատկություններ

 

 Կառուցվող գույքը համարվում է ԷԱ եթե վերջինիս ԷԱ դասը C+ կամ բարձր է, կամ Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկի միջոցով գնահատված արդյունքը դրական է


Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները
 

      Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց,
      Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

 

Ապահովագրությունը
 

ա)  Անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

բ)  Դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

գ) Հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի մի մասի չափով) ապահովագրություն (առկայության դեպքում)` պակաս վճարված կանխավճարի գումարի չափով՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների: Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրությունը պետք է գործի առնվազն մինչև այն պահը, երբ վարկառուն վարկի գումարից կկատարի Վ/Գ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով վճարում:

  

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ 

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ


Օրինակ


Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 6 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման համար, 10 տարի ժամկետով, 9% տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկի դիմում ներկայացնելիս Դուք վճարում եք դիմում հայտի ուսումնասիրության վճարը՝ ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ, իսկ վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք 48,000 ՀՀ դրամ, որպես վարկի տրամադրման վճար, իսկ տոկոսագումարները և վարկի մայր գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 76,006 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 9.58%:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` կառուցապատման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` վերանորոգման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` ձեռք բերման դեպքումՆախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐԿ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ