Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Մարզային Բնակարանային Միկրովարկ

300,000 - 2 մլն ՀՀ դրամ

10.5% տոկոսադրույքով

10 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

հաշվի են առնվում նաև գյուղատնտեսությունից ստացված եկամուտները

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ մարզում բնակելի անշարժ գույքի
 

     • ձեռքբերման
      կառուցապատման 
   

համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար

300,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ

120 ամիս (դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)

Արտոնյալ ժամանակահատված

0 ամիս

• Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները կրում են պարբերական/ամսական բնույթ

 

մինչև 90 ամիս

• Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից

Տարեկան տոկոսադրույք 

10.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

11.29%

Տրամադրման վճար

1%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

Անվճար

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար

Կանխիկացման վճար

Անվճար

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ տարածք բացառությամբ Երևան քաղաքի

Հիմնական ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն²

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

   


Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ:


¹  Վարկառուի/համավարկառուի նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 30 օրացուցային օրը:

²  Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր: Համավարկառուն չի կարող լինել նույն վարկի մարման երաշխավոր: 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Այլ պայմաններ

 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ վարկերի առանձնահատկություններ.


1.   Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել կառուցապատման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը:

2.   Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերը տրամադրվում են բացառապես անկանխիկ եղանակով

  

 

Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները
 

 Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց,
 Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

 

Ապահովագրությունը
 

ա)  դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառու(ներ)ի ապահովագրություն` վարկի գումարի մնացորդի չափով,

բ)  ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից` համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների,

գ)  որպես շահառու հանդես է գալիս «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն:

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով


 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ


Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 2 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ բնակարանի ձեռքբերման նպատակով, 10 տարի ժամկետով, 10.5% տարեկան տոկոսադրույքով։ Այս դեպքում վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով` 20,000 ՀՀ դրամ, իսկ տոկոսագումարները և վարկի գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում ամսական հետվճարի չափը կկազմի 26,990 ՀՀ դրամ: 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` կառուցապատման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` ձեռք բերման դեպքումՆախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
          Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում         տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.

 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման,
    • առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման,
     իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված    

սահմանամերձ hամայնքների ցանկի

                 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ