Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Հիփոթեքային վարկ NMC Սև Ծով

35,000,001 - 60,000,000 ՀՀ դրամ

15.5% - 16.5% տոկոսադրույքով

5 - 20 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի

 

     • ձեռքբերման,
      կառուցապատման,
     • վերանորոգման/բարելավման համար,
 

և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, որի վրա նախատեսվում է կառուցել անշարժ գույքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ նվազագույնը՝ 18, առավելագույնը՝ 60 տարեկան

Վարկի գումար

35,000,001 - 60,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 անշարժ գույք(եր)ի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը

 ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի (կամ հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության) գրավադրման դեպքում՝  ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90% 

 ձեռքբերման վարկերի դեպքում գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքների տարբերության դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցության համար հիմք է վերցվում նվազագույնը

Կանխավճարի չափ

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 30%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման (կամ հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության) դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի 

Վարկի մարման ժամկետ

60 - 180 ամիս` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/բարելավման դեպքում

120 - 240 ամիս` բնակելի անշարժ գույքի (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող) ձեռքբերման/կառուցապատման դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույք

15.5%`բնակելի անշարժ գույքի (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող) ձեռքբերման/կառուցապատման դեպքում

16.5%բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/բարելավման դեպքում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

16.65% - 17.81% 

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ 

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Վերանորոգվող, բարելավվող, ձեռքբերվող (գոյություն ունեցող կամ կառուցվող), կառուցապատվող, անհրաժեշտության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ

Կառուցապատման վարկերի դեպքում որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց կարող է հանդիսանալ այլ շարժական/անշարժ գույք

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները
 

• Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց

• Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը

 

Ապահովագրությունը
 

 Անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Դժբախտ պատահարներից վարակառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի մի մասի չափով) ապահովագրություն (առկայության դեպքում)` պակաս վճարված կանխավճարի գումարի չափով՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների: Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրությունը պետք է գործի առնվազն մինչև այն պահը, երբ վարկառուն վարկի գումարից կկատարի Վ/Գ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով վճարում


 Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի 0.16% -ի չափով


 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

• Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

• Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

 

Այլ պայմաններ


Կառուցապատման վարկերը տրամադրվում են փուլային եղանակով, ընդ որում վերջին փուլը պետք է լինի վարկի գումարի 20%-ից ոչ ավել

Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի վերջին փուլը տրամադրելուց հետո առավելագույնը մեկամսյա ժամկետում Հաճախորդը պետք է ամբողջությամբ ապահովի կառուցվող անարժ գույքի տանիքի, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրումը

Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել կառուցապատման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը
• Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) ձեռք բերման վարկերը տրամադրվում են միանվագ և փոխանցվում են կառուցապատողի հատուկ հաշվին 100% սառեցմամբ
Կառուցապատողի և Կապալառու/Շինարարի հանդեպ ներկայացվող պահանջները սահմանված են «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված «Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման» կարգում
Սույն ծրագրի շրջանակներում Համավարկառու (և/կամ սեփականտեր) կարող են հանդիսանլ միայն ընտանիքի անդամները` հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները
Սույն ծրագրի շրջանակներում Կառուցապատման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում կառուցապատվող գույքի սեփականատերերից նվազագույնը մեկ անձ պետք է հանդիսանա Վարկառու կամ Համավարկառու
Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափ՝ 90 մլն․ ՀՀ դրամ

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` կառուցապատման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` վերանորոգման դեպքում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ` ձեռք բերման դեպքում

 

Օրինակ


Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 50 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր բնակարանի վերանորոգման համար, 10 տարի ժամկետով: Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 853,212 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է` 17.81%:

 

Նախկին պայմաններ

 

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿ  NMC Սև Ծով ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ