Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ ՀԱՍԱՆԵԼԻ

500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

48 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 36 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Բնակարանային պայմանների բարելավման

      Վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման համար

 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Տարիքային սահմանափակում  Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70
Վարկի գումար 500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

16% 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

23.13% 

Վարկի մարման ժամկետ 48 ամիս 

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 36 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի սպասարկման  ամսական վճար 0.2%
Վարկի  տրամադրման վճար 2% 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Կանխիկացման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 7 աշխատանքային օր 
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր 


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ


Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 48 ամիս ժամկետով:

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2%՝ 16,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ 24,273 ՀՀ դրամի չափով: Այս օրինակում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 23.13%:

  

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

     • ՀՀ անձնագիր

 


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ