Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ ՀԱՍԱՆԵԼԻ

500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

48 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 36 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Բնակարանային պայմանների բարելավման

      Վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման համար

 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Տարիքային սահմանափակում  Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70
Վարկի գումար 500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

16% 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

23.13% 

Վարկի մարման ժամկետ 48 ամիս 

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 36 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի սպասարկման  ամսական վճար 0.2%
Վարկի  տրամադրման վճար 2% 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Կանխիկացման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 7 աշխատանքային օր 
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր 


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ


Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 48 ամիս ժամկետով:

Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2%՝ 16,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ 24,273 ՀՀ դրամի չափով: Այս օրինակում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 23.13%:

  

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

     • ՀՀ անձնագիր

 


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով.

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման
     իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված     

սահմանամերձ համայնքների ցանկի 

 


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ