Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

1,000,000 - 27,750,000 ՀՀ դրամ

4%-7.5% տոկոսադրույքով

10-15 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

Եթե Ձեր ընտանիքին գումար է անհրաժեշտ


       • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար, 


և Դուք բավարարում եք հետևյալ պայմաններին.


        • Երիտասարդ ընտանիք եք, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի է,

        • Ձեր՝ ամուսինների, գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը, կամ

         Դուք 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ միայնակ ծնող եք,


ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի ժամկետ       

10-15 տարի

Վարկի գումար

 1,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ

____1,000,000_-22,500,000_ՀՀ_դրամ 

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Առաջնային շուկա

   7.5%  

Երկրորդային շուկա 

   8%

Տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորում

Նախատեսված չէ

 

 

 

2% - Երևան համայնքում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

4% - ՀՀ մարզերում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

4.2% - 7.96%

Վարկի տրամադրման վճար 

Միանվագ` վարկի գումարի 0.8%-ի չափով, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման վճար

                               Տրամադրվում է միայն անկանխիկ եղանակով

Մարման եղանակ      

  1.           • Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

          • Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Կանխավճար

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 20%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 7.5%-ի չափով

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 30%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր) 

Տրամադրման աշխարհագրություն     

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Ձեռքբերվող գույքի գրավ, անհրաժեշտության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք 
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

  Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 80%

  Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 80%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 92.5%

 

 Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 70%

 Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 70%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90%

Այլ պայմաններ

Առաջնային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 30,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 31,000,000 ՀՀ դրամ

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 25,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 26,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր 

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

    


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ:


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Վարկառուի վարկային պատմությանը  ներկայացվող պահանջները

 

  Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց,
  Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

  

Ապահովագրություն
 

ա) անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

բ) դժբախտ պատահարներից վարակառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

գ) հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի մի մասի չափով) ապահովագրություն (առկայության դեպքում)` պակաս վճարված կանխավճարի գումարի չափով՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների:

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

 

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 7 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Երևանում երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման նպատակով, 15 տարի ժամկետով, 8% (որից 2%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ՖՆ կողմից) տարեկան տոկոսադրույքով։ Վարկի դիմում ներկայացնելիս Դուք վճարում եք դիմում հայտի ուսումնասիրության վճարը՝ ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ, իսկ վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք 56,000 ՀՀ դրամ, որպես վարկի տրամադրման վճար, իսկ տոկոսագումարները և վարկի մայր գումարը կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 59,070 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստաց տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 6.3%:

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ


 

Նախկին պայմաններ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ