Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

1,000,000 - 27,750,000 ՀՀ դրամ

5.5%-9.5% տոկոսադրույքով

10-15 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

Եթե Ձեր ընտանիքին գումար է անհրաժեշտ


       • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար, 


և Դուք բավարարում եք հետևյալ պայմաններին.


        • Երիտասարդ ընտանիք եք, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի է,

        • Ձեր՝ ամուսինների, գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը, կամ

         Դուք 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ միայնակ ծնող եք,


ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի գումար

 1,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ

____1,000,000_-22,500,000_ՀՀ_դրամ 

Վարկի ժամկետ   

10-15 տարի

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Առաջնային շուկա

   7.5%  

Երկրորդային շուկա 

   9.5%

Տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորում

Նախատեսված չէ

 

 

 

2% - Երևան համայնքում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

4% - ՀՀ մարզերում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

6.7% - 9.93%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Կանխիկացման վճար

                               Տրամադրվում է միայն անկանխիկ եղանակով

Կանխավճար

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 20%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 7.5%-ի չափով

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 30%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով

 Մարման եղանակ      

Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր) 

Տրամադրման աշխարհագրություն     

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Ձեռքբերվող գույքի գրավ, անհրաժեշտության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք 
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

  Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 80%

  Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 80%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 92.5%

 

 Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 70%

 Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 70%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90%

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր 

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

    


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջները

 

  Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց
  Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը

   

Այլ պայմաններ

 

 Առաջնային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 30,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 31,000,000 ՀՀ դրամ
 Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 25,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 26,000,000 ՀՀ դրամ
 Տվյալ ծրագրով անձը կարող է վարկավորվել մեկ անգամ
 Սույն ծրագրի շրջանակներում Համավարկառու կարող են հանդիսանալ միայն ընտանիքի անդամները` հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, ամուսինն, ամուսնու ծնողները, քույրը և եղբայրը

 Սույն ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերվող գույքի սեփականատեր կարող են հանդիսանլ միայն ամուսինները

 Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերում թույլատրվում է միայն այն դեպքում երբ առկա է ավարտական ակտ և առանձնացված սեփականության վկայական (կառուցման ընթացքում գտնվող անշար գույքի ձեռքբերման ֆինանսավորում չի իրականացվում)

 

Ապահովագրություն
 

Անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Դժբախտ պատահարներից վարակառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի մի մասի չափով) ապահովագրություն (առկայության դեպքում)` պակաս վճարված կանխավճարի գումարի չափով՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

 

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 7 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Երևանում երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման նպատակով, 15 տարի ժամկետով, 9.5% (որից 2%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ՖՆ կողմից) տարեկան տոկոսադրույքով։ Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 64,891 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստաց տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 7.76%:

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ


 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ