Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

1,000,000 - 27,750,000 ՀՀ դրամ

5.5%-9.5% տոկոսադրույքով

10-15 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

Եթե Ձեր ընտանիքին գումար է անհրաժեշտ


       • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար, 


և Դուք բավարարում եք հետևյալ պայմաններին.


        • Երիտասարդ ընտանիք եք, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի է,

        • Ձեր՝ ամուսինների, գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը, կամ

         Դուք 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ միայնակ ծնող եք,


ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 Ցուցանիշներ 

Սահմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի գումար

 1,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ

____1,000,000_-22,500,000_ՀՀ_դրամ 

Վարկի ժամկետ   

10-15 տարի

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Առաջնային շուկա

   7.5%  

Երկրորդային շուկա 

   9.5%

Տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորում

Նախատեսված չէ

 

 

 

2% - Երևան համայնքում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

4% - ՀՀ մարզերում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

6.7% - 9.93%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Կանխիկացման վճար

                               Տրամադրվում է միայն անկանխիկ եղանակով

Կանխավճար

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 20%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 7.5%-ի չափով

Նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 30%-ի չափով

Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով

 Մարման եղանակ      

Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր) 

Տրամադրման աշխարհագրություն     

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Ձեռքբերվող գույքի գրավ, անհրաժեշտության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք 
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

  Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 80%

  Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 80%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 92.5%

 

 Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 70%

 Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի շուկայական արժեքների հանրագումարի 70%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90%

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օր 

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

    


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջները

 

  Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց
  Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը

   

Այլ պայմաններ

 

 Առաջնային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 30,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ գնահատման և ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 31,000,000 ՀՀ դրամ
 Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքը կարող է կազմել առավելագույնը 25,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ գնահատման և ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության համաձայն` 26,000,000 ՀՀ դրամ
 Տվյալ ծրագրով անձը կարող է վարկավորվել մեկ անգամ
 Սույն ծրագրի շրջանակներում Համավարկառու կարող են հանդիսանալ միայն ընտանիքի անդամները` հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, ամուսինն, ամուսնու ծնողները, քույրը և եղբայրը

 Սույն ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերվող գույքի սեփականատեր կարող են հանդիսանլ միայն ամուսինները

 Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերում թույլատրվում է միայն այն դեպքում երբ առկա է ավարտական ակտ և առանձնացված սեփականության վկայական (կառուցման ընթացքում գտնվող անշար գույքի ձեռքբերման ֆինանսավորում չի իրականացվում)

 

Ապահովագրություն
 

Անշարժ գույքի ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Դժբախտ պատահարներից վարակառուի/համավարկառուների ապահովագրություն՝ վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 Հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի մի մասի չափով) ապահովագրություն (առկայության դեպքում)` պակաս վճարված կանխավճարի գումարի չափով՝ համաձայն Ընկերության հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագների և ԾՎՖԿ պահանջների

 

Այլ վճարներ


 Գույքի ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն - վարկի գումարի 0.16% -ի չափով

 

 Նոտարական վավերացում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 72,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (յուրաքանչյուր գույքի մասով)`

 Նոտարական վավերացում - 13,000 ՀՀ դրամ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ

 Միասնական տեղեկանք - 10,800 ՀՀ դրամ

 Գնահատում - 15,000 ՀՀ դրամ

 

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 7 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Երևանում երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման նպատակով, 15 տարի ժամկետով, 9.5% (որից 2%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ՖՆ կողմից) տարեկան տոկոսադրույքով։ Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում, այս պարագայում, ամսական հետվճարի չափը կկազմի 64,891 ՀՀ դրամ: Տարեկան փաստաց տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես 7.76%:

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ


 

Նախկին պայմաններ

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ