• see more

  Microcredit “Express”

   

   

  400,000 - 2,000,000 AMD


  With 10% interest rate

  up to 10 months

  in 10 minutes

   


  business and agricultural 

   


     
     
       

   

 • see more

  Have Money


  momentary Microloan
   

   

  1000,000 - 1,000,000 AMD

   

  for a period of 6-24 months

   

  Without a guarantee

  With an 18% interest rate 


   


   

   

   

   

   

NEWS
Like the previous year this year also “KAMURJ” UCO has been recognized by the Global Banking & Finance Review magazine as the best microfinance company of 2023 in Armenia offering microfinance services.
see more
«ՄԻԿՐՈ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»-Ի ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԿՈՂՄԻՑ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ի 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
see more
We announce that "KAMURJ" UCO CJSC carries out activities related to the return of the total cost of crediting according to the provisions of the Law of the Republic of Armenia "On Consumer Credit" and the normative legal acts of the Central Bank of the Republic of Armenia.
see more