News

Like the previous year this year also “KAMURJ” UCO has been recognized by the Global Banking & Finance Review magazine as the best microfinance company of 2023 in Armenia offering microfinance services.
see more
«ՄԻԿՐՈ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»-Ի ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԿՈՂՄԻՑ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ի 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
see more
We announce that "KAMURJ" UCO CJSC carries out activities related to the return of the total cost of crediting according to the provisions of the Law of the Republic of Armenia "On Consumer Credit" and the normative legal acts of the Central Bank of the Republic of Armenia.
see more
«Միկրո Ձեռներեցության Զարգացման Բարեգործական Հիմնադրամ»-ի եվ վերջինիս կողմից հիմնադրված «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 2022 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների համատեղ աուդիտի իրականացման նպատակով արտաքին աուդիտորական ընկերության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին
see more