ԿարգավորումՀՀ օրենքներ
 
 

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

2. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք

3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

4. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք

5. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք

6. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք

7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք

8. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք

9. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք

 


ՀՀ ԿԲ-ի իրավական ակտեր
 
 

1. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 01.07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը

2. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 05.11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը

3. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15

4. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 21: ՙՀայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունների մասին՚

5. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 02.06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03

6. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/04: ՙՀաճախորդների բողոքրպահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ՚

7. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/05: ՙԲանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները՚

8. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 29.03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության» կարգը

9. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 23.04.1999թ. 63 որոշմամբ հաստատված  «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ուդեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգը»