Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ

6,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար կամ 3,000,000 - 70,000,000 ՀՀ դրամ

սկսած 12% տոկոսադրույքից

36 - 72 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 

 

      Ձեր բիզնեսի զարգացման,
      շրջանառու միջոցների համալրման,
      կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու,

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ բիզնես/գյուղատնտեսական վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

 6,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար

 3,000,000 - 70,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ        

ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ          

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    36 - 72 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    36 - 60 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    36 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    36 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    12%-14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    15%-17%՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    13%-15%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    16%-18%՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 12.68%-16.08%

ՀՀ դրամի դեպքում` 16.08%-19.56%

Արտոնյալ ժամկետ
(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    մինչև 18 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    մինչև 12 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    մինչև 3 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    մինչև 3 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Տրամադրման վճար    

Միանվագ՝ վարկի գումարի 1.5 %-ի չափով, նվազագույնը՝ 45,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) վարկերի դեպքում - 7,000 ՀՀ դրամ,

10,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեք արտարժույթ) վարկերի դեպքում - 15,000 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ

  Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

  Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

  Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին 

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 Անշարժ գույք - շուկայական արժեքի մինչև 60%

 Տրանսպորտային միջոցների և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի մինչև 50%

 Այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի մինչև 40%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկի հաստատման 
առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


*Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 40%-ը:

Տոկոսադրույքի նվազագույն և միջին շեմերը կարող են տրամադրվել լավագույն և հուսալի հաճախորդներ ներգրավվելու, ինչպես նաև Ընկերության լոյալ Հաճախորդների հետ երակարատև համագործակցություն ապահովելու նպատակով:

 

  

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Դիմում-հայտի մերժում 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համար


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ