Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ

10,000 - 170,000 ԱՄՆ դոլար կամ 4,000,000 - 70,000,000 ՀՀ դրամ

սկսած 14% տոկոսադրույքից

36 - 96 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 

 

      Ձեր բիզնեսի զարգացման,
      շրջանառու միջոցների համալրման,
      կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու,

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ բիզնես/գյուղատնտեսական վարկ հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ 

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան

Վարկի գումար 

 10,000 - 170,000 ԱՄՆ դոլար

 4,000,000 - 70,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ        

ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետ          

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    36 - 96 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    36 - 84 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    36 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    36 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    19%՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    15%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    20%՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 14.91%-16.07%

ՀՀ դրամի դեպքում` 20.72%-21.93%

Արտոնյալ ժամկետ
(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Կապիտալ ներդրումների համար*՝ 

    մինչև 18 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    մինչև 12 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում


Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝

    մինչև 3 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

    մինչև 3 ամիս՝ ՀՀ դրամի դեպքում

Մարման եղանակ

  Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

  Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

  Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին 

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 Անշարժ գույք - շուկայական արժեքի մինչև 60%

 Տրանսպորտային միջոցների և գյուղ տեխնիկա - շուկայական արժեքի մինչև 50%

 Այլ շարժական գույք - շուկայական արժեքի մինչև 40%

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Վարկի հաստատման 
առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


*Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 40%-ը:

 

 

  

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Դիմում-հայտի մերժում 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

ֆիզիկական անձանց համար


Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ