Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԱՐԱԳ

400,000 - 3 մլն ՀՀ դրամ

48 ամիս ժամկետով

24% տոկոսադրույքով 

որից մինչև 4 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

առանց գրավադրման 


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք ներկայացնել տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ երաշխավորներ, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ
Վարկառուներ  Գրանցված աշխատակիցներ
Պահանջներ Հաճախորդի հանդեպ  Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը 
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70 տարեկան
Վարկի գումար 400,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

24%  

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

29.82%    

Վարկի մարման ժամկետ  48 ամիս (դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ`առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)
Արտոնյալ ժամանակահատված (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները) Մինչև 4 ամիս
Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0.2%` հաշվարկվող վարկի գումարի մնացորդի վրա
Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 10 րոպե
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 2 ժամ
Վարկի ապահովման միջոցը Տեղեկանք աշխատավայրից, ինչպես նաև կախված վարկի գումարի չափից առավելագույնը 1 երաշխավոր (նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատակիցներ)

 

*Վարկի գումարի չափը

  Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

 Դիմում հայտ 

 Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին նշումով) 

 Անձնագիր և սոցիալական քարտ /առկայության դեպքում՝ նույնականացման քարտ/  

 Երաշխավորից պահանջվում են 2-րդ, 3-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը և Աքռա/Նորք համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնություն

 

 

Օրինակ


Ենթադրենք Դուք հուլիսի 21-ին վերցրել եք 3,000,000 ՀՀ դրամ գումարի սպառողական վարկ, 48 ամիս ժամկետով: Վարկի գումարը, ամսական սպասարկման գումարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 29,82%:

 

 Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները 


Սպառողական նպատակով վարկ ստացած վարկառուն, համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, իրավունք ունի վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ մարելու վարկը ամբողջությամբ՝ վճարելով մինչ այդ հաշվարկված տուժանքը և տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են վարկի փաստացի օգտագործած օրերին համապատասխան:

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 


 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հաճախորդի կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ իր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա։
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: