Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Բնակարանային պայմանների բարելավման միկրովարկ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ

500,000- 3,000,000 ՀՀ դրամ 

48 ամիս  ժամկետով,

որից մինչև 36 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման,

      վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման,

     • ինչպես նաև նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար,


 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 
 Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
 Տարիքային սահմանափակում 18-70
 Վարկի գումար 500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

18.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

26.48% 

 Վարկի մարման ժամկետ 48 ամիս (դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու)

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 36 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

 Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0.2%
Վարկի  տրամադրման վճար 2.5% 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 7 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 1 աշխատանքային օր


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 3,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 48 ամիս ժամկետով: Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2.5%՝ 75,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման ամսական վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս:

Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում ամսական հետվճարի չափը կկազմի մոտավորապես 94,911 ՀՀ դրամ:

Այս օրինակում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 26.48%:

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

     • ՀՀ անձնագիր

 

Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

 

Նախկին պայմաններ


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ

Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: