Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Անշարժ գույքի բարելավման միկրովարկ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ

150,000 - 2,500,000 ՀՀ դրամ 

Մինչև 36 ամիս  ժամկետով,

որից մինչև 24 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ


Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման,

      վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման,

     • ինչպես նաև նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար,


 

և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորողներ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները 

 

Ցուցանիշներ 
Սահմաններ 
 Վարկառուներ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
 Տարիքային սահմանափակում 18-70
 Վարկի գումար 150,000 - 2,500,000 ՀՀ դրամ
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

18,5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

24.77% - 33.86%

 Վարկի մարման ժամկետ Մինչև 36 ամիս

Վարկի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

Մինչև 24 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)`

արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը վարկի ժամկետի 2/3-րդի չափով` կլորացված աճման ուղղությամբ մինչև առաջին ամբողջ թիվը: 

Ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0.1%
Վարկի  տրամադրման վճար 2.5% 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ամսական սպասարկման վճարը, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)
Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 7 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում՝ 1 աշխատանքային օր


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

 Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 2,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 12 ամիս ժամկետով: Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2.5%՝ 50,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման ամսական վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս:

Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում ամսական հետվճարի չափը կկազմի 185,837 ՀՀ դրամ:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

     • ՀՀ անձնագիր

 

Երաշխավորության ապահովման պահանջը հնարավոր է փոխարինել գրավի ապահովվածության պահանջով՝ Ընկերության վարկային կոմիտեի որոշմամբ:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ 

ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


Այլ ծառայությունների սակագներ